Pristagare genom åren

Senast ändrad: 02 maj 2024

Här hittar du alla de personer, organisationer eller företag som har tilldelats SLU Artdatabankens naturvårdspris, samt motiveringen till beslutet.

2024: Lena Gustafsson

"Lena Gustafsson har med outtröttligt engagemang och stor integritet varit en enande kraft inom ett konfliktfyllt forskningsområde. Hon har på ett trovärdigt sätt rört sig gränslöst mellan olika världar och på så sätt kunnat förmedla ny kunskap om biologisk mångfald för en bättre naturvård i skog..."

 

2023: Sebastian Kirppu och Johan Nitare

"Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen och dess biologiska värden."

 

2022: Ebba Werner

"SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022 går till Ebba Werner för hennes arbete med att sprida kunskap om att vägkanter kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar."


2021: Mats Rosenberg

"SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Arbetet har lett till innovationer i naturvårdsteknik som också har påverkat naturvårdsarbete både nationellt och internationellt."


2020: Helena Allard

"Helena Allard tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020 för sitt arbete med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar. Helena har med driv, initiativ och klokskap sett till att omvandla teori till handling. Med sin åtgärdslista har hon gjort det lätt för odlare att göra rätt. Alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnads växt er eller spannmål har nu en plattform att kraftigt öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Med skickligt förankringsarbete har hon lyckats få gehör för idén om den valbara åtgärdslistan som ger konkret väg ledning, goda exempel och inspiration. Den smarta lösningen hyllas nu för att vara något som verkligen kan göra stor skillnad."


2019: Karin Wågström

"Karin Wågström tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2019 för sitt arbete med att bevara almen på Gotland. Karin är en eldsjäl med positivt sinne och har gjort en enastående insats för almen, almens följeslagare och biologiska kulturarv, på Gotland och därmed i Sverige och i Europa! Karins engagerade arbete har gått utöver hennes yrkesroll. Med kreativitet, kloka samarbeten och en enorm envishet har Skogsstyrelsen med Karin i spetsen hittat finansiering och möjligheter att bekämpa almsjukan. Tack vare att Karin tidigt involverade markägare och lokalbefolkning, initierade kunskapsuppbyggnad och koordinerade ett kontrollprogram har almsjukan fram till idag hållits i schack."


2018: Karin och Mats Ericson

"Karin och Mats Ericson tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2018 för sitt tålmodiga och inspirerande arbete med att under 25 års tid ha organiserat och genomfört Vargsymposiet i Vålådalen. Vargsymposiet har varit en unik mötesplats mellan människor som är intresserade av de stora rovdjuren eller arbetar professionellt med dem. Den svenska rovdjursförvaltningen och debatten har genom Vargsymposiet tillförts många viktiga fakta och erfarenheter. Den heta rovdjursfrågan har avspeglats med föredrag och väl genomförda debatter samt analyser av orsaker till konflikter och hur man kommer vidare i frågan. Betydelsen av Vargsymposiet går inte att överskatta."


2017: Kajsa Mellbrand

"För ett imponerande, öppet och välkomnande nätverksbyggande och spridande av spindelkunskap. Genom entusiasm, genuint intresse och värme lockar Kajsa Mellbrand såväl nyfikna, artkunniga som spindelfobiker att lära sig mer om spindlarnas fantastiska liv, beteenden och artrikedom. Genom ”Spindelnätet” och sitt inkluderande sätt har hon starkt bidragit till att locka nya grupper av småkrypsentusiaster. Kajsa berättar outtröttligt allt om spindlar och dess leverne och får nyfikenheten att växa till en större kunskap och respekt för vår natur."


2016: Rolf Löfgren

"För banbrytande och engagerade insatser för skyddet av svensk natur och skapandet av svenska nationalparker. Rolf Löfgren har genom inventeringar, utredningar och engagerat arbete i hög grad bidragit till trovärdiga underlag för prioriteringar och nationella naturvårdsstrategier vilka lett till stora framgångar för naturvården i Sverige." 


2015: Trunstagruppen

"För arbetet med att restaurera Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun. Gruppen, särskilt Ulf Swenson och Josefin Edling, har sedan 2005 med stor energi, kompetens, entusiasm och tusentals arbetstimmar genomfört restaureringar. Resultatet har gynnat den biologiska mångfalden samtidigt som man har skapat ett tätortsnära naturområde med stor skönhet. Genom guidade visningar och information har Ulf inspirerat invånarna att upptäcka området, som kan ge många fina naturupplevelser."


2014: Hushållningssällskapet i Halland

"För ett nyskapande våtmarksarbete som utvecklar framtidens landsbygd under ledning av två innovativa våtmarksbyggare: Peter Feuerbach och John Strand. Deras idéer, engagemang och förmåga att dela med sig av sin kunskap inspirerar både myndigheter och markägare att göra insatser som värnar vattenberoende organismer och som motverkar övergödning. Genom tillämpad forskning och metodutveckling genomför de med stor professionalitet våtmarksprojekt i naturens tjänst. De är själva livs levande ekosystemtjänster!"


2013: Kerstin Johannesson och Björn Helander

"Kerstin Johannesson har genom sin forskargärning och sitt stora engagemang gjort enastående insatser för att bevara den marina biologiska mångfalden i Sverige. Hon är en viktig länk mellan forskning och praktisk naturvård. Hennes engagemang för lokal förvaltning av fiskeresurser har varit betydande för bildandet av Sveriges första marina nationalpark Kosterhavet. Hon har aktivt verkat för att öka förståelsen för den marina miljön och är en mycket inspirerande kunskapsspridare."

"Björn Helanders insatser har varit helt avgörande för en av de verkliga framgångssagorna på naturvårdens område i Sverige – att havsörnen räddats. Med sakkunniga råd, diplomati, god kommunikation och en osedvanlig bredd i sitt arbete har han bidragit till att en art räddats till omvärlden. Genom målmedvetet och osjälviskt agerande har han lyckats göra en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden."


2012: Tomas Lundälv

"Genom undervattensdokumentation med fotografiska tekniker har Tomas Lundälv spridit kunskap om tidigare okända naturvärden i svenska marina miljöer. Hans arbete har bl.a. bidragit till skyddet av vårt enda svenska levande korallrev och bildandet av Sveriges första marina nationalpark. Genom att kombinera ett starkt och långvarit engagemang och ett målmedvetet arbete med ett stort kunnande inom marinbiologi, naturvård och undervattensdokumentation har Tomas gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden."


2011: Anders Delin

"Med stark kärlek till naturen har Anders Delin varit en outtröttlig förkämpe för naturvården under mer än 50 år. Med djupt engagemang i olika föreningar har han deltagit i naturvårdsdebatten både lokalt, regionalt och nationellt. Han har på ett framgångsrikt sätt engagerat frivilliga krafter att dokumentera skogens tillstånd och bidragit till att många naturområden skyddats. ArtDatabanken vill på detta sätt också uppmärksamma att enskilda personer ofta kan ha en stor betydelse för en levande debatt i spänningsfältet mellan brukande och skydd".


2010: Margareta Ihse

"Professor emerita Margareta Ihse har gjort enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden genom att med stor integritet som forskare aktivt kommunicerat sina forskningsresultat till beslutsfattare. Hon har också tagit aktiv del i samhällsdebatten och tagit strid för naturen och den biologiska mångfalden med kraft och tydlighet. Hennes insatser har lett till skydd för många våtmarker och tack vare hennes forskning och metodutveckling inom flygbildstolkningen har vi idag unika underlag om landskapets naturvärden".


2009: Mats Karström

"Mats Karström har med sin förmåga att kombinera fakta och brinnande engagemang i samtal med bland annat markägare bidragit till att rädda ett betydande antal gammelskogar och dess flora och fauna, till glädje för framtida generationer.


2008: Klas Hjelm

"Med en mild men bestämd framtoning är Klas Hjelm en kraft i svensk naturvård. Med ödmjukhet och lyhördhet för andras åsikter har han gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och internationellt. Som drivande person i Naturskyddsföreningens rikskansli sedan 35 år är han en ivrig förkämpe för naturvården på gräsrotsnivå och förkroppsligar tesen ’tänk globalt, verka lokalt".


2007: Mats Segnestam

”För mycket betydelsefulla insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden genom ett livslångt och framgångsrikt arbete som naturvårdare, opinionsbildare och författare, med unik förmåga att kommunicera och inspirera andra. Med stor initiativrikedom och handlingskraft har han byggt upp viktiga verksamheter som haft avgörande betydelse för miljön – såväl nationellt som internationellt.”


2006: Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell

” Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris för år 2006 för att de genom forskning, miljöanalys, utbildning, information och praktiska åtgärder gjort en enastående livslång insats för att dokumentera, beskriva och bevara den biologiska mångfalden i vårt lands sjöar och vattendrag.”


2005: Bengt Ehnström

”Entomologen Bengt Ehnström får ArtDatabankens naturvårdspris 2005 för att ha lyft fram insekterna och deras betydelse inom svensk naturvård. Oförtrutet har Bengt under många decennier förmedlat kunskap till praktiker inom skogs- och jordbruk, till naturvårdare, administratörer och forskare, till studenter och naturintresserad allmänhet Han har verkat som en levande kunskapsbank, inspirationskälla, rådgivare, folkbildare, forskare och författare. Ingen svensk entomolog har så mycket påverkat svensk naturvård som Bengt Ehnström.”


2004: Ulf Svensson

”Med kunskap och starkt engagemang för biologisk mångfald har Ulf Svensson med stor diplomatisk förmåga, uthållighet och skicklighet att finna formuleringar, lyckats förankra de för miljön bästa lösningarna i internationella förhandlingar och konventionstexter. Särskilt kan nämnas Konventionen om biologisk mångfald där han har varit en viktig drivande kraft. Ulfs höga trovärdighet och enastående insatser utanför rampljuset gör honom till en unik miljöförhandlare som lyckats bygga broar mellan biologer och politiker och mellan länder.”


2003: Bo Mossberg

”För en helt unik gärning som konstnär och folkbildare.
Hans illustrationer har betytt oerhört mycket för botanik- och naturvårdsintresset i Sverige. De har stimulerat många människor såväl till naturstudier som till praktiska bevarandeinsatser. Han är Nordens främsta botaniska illustratör och av världsklass, med en enastående uthållighet och vetenskaplig noggrannhet.
Med klassisk teknik och stark känsla för färg och form
uppnår han ett resultat av yppersta kvalitet”


2002: Kristianstad vattenrike

"För ett mångårigt och systematiskt arbete med att integrera våtmarkernas värden i Kristianstad kommuns verksamheter. Genom ett inspirerat samarbete mellan en mängd aktörer, under ledning av eldsjälarna Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert, har Vattenriket blivit ett föredöme som nått internationellt erkännande."


2001: Rune Frisén

Till en av de främsta företrädarna för naturvården i Sverige genom tiderna. Han har med mod, kraft, envishet, kunskap och obändig entusiasm under sin långa gärning bidragit till många av naturvårdens segrar, både på nationell och regional nivå, som gör att en stor andel av den svenska naturen idag är skyddad på olika sätt.


2000: Carl Piper

För en av de mest omfattande frivilliga naturvårdssatsningarna som skett i Sverige av en privatperson. Satsningarna har skett av eget intresse och med ett äkta och ärligt engagemang.


1999: Hugo Sjörs

För en kraftfull och framgångsrik livsgärning som forskare, lärare, författare och naturvårdare där han särskilt verkat för att myrar och deras unika biologiska mångfald skall bevaras för framtiden.


1998: Mats Forslund

För ett mycket omfattande, framgångsrikt och starkt engagerat arbete inom flera av naturvårdens områden. Särskilt bör framhållas hans pionjärarbete för att stoppa illegal handel med hotade växter och djur.


1997: Nils Dahlbäck

För hans mångåriga, storartade och inspirerande gärning som folkbildare och naturvårdare vad gäller såväl vilda växter och djur som kulturväxter och husdjur.