Riskklassificering 2017-2018

Senast ändrad: 02 juli 2024
Växt med vita, fröliknande blomkluster. Foto

SLU Artdatabanken genomförde under perioden mars–augusti 2017 en översiktlig genomgång av främmande arter med utgångspunkt i IUCN:s metodik ”EICAT”: Environmental Impact Classification for Alien Taxa.

SLU Artdatabanken genomförde under perioden mars–augusti 2017 en översiktlig genomgång av främmande arter med utgångspunkt i IUCN:s metodik ”EICAT”: Environmental Impact Classification for Alien Taxa. Uppdragets startpunkt var en lista med drygt 5 000 arter som myndigheterna ställt samman utifrån tidigare existerande artlistor. Arterna har, utifrån kriterierna i ovan angiven metod, sorterats. De arter som behövt fördjupad granskning av biologin för att möjliggöra uppskattning av vilken risk de utgör för inhemsk biologisk mångfald har riskklassificeras i arbetet under 2017-2018. Vissa arter har fallit bort - och några har tillkommit.

Under riskklassificeringsarbetet 2017-2018 användes metoden ”GEIAA”: Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (Version 3.3). Det är en modell för klassificering, i huvudsak utarbetad av norska Artsdatabanken. Modellen bygger på en uppskattning av hur stor risk en främmande art utgör för inhemsk biologisk mångfald, utifrån kunskap om arternas biologi (habitatkrav, spridningsförmåga, livscykel, etc) i kombination med antaganden om framtida klimat.

I uppdraget har SLU Artdatabanken haft generella klimatscenarier för en period på 50 år framåt i tiden att ta hänsyn till. De bygger på antagandet att framtiden är fossilintensiv med fortsatt höga utsläpp.

Arter som under kalenderperiod (2017-2018) behandlas inom uppdraget:

 Läs mer om hela uppdraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

De två diagrammen och informationen om kriterier nedan kan användas för att bättre förstå resultaten som presenteras i tabellform. Vill du ha fördjupad kunskap om metod och utfall, se Guidelines.

 

 

Gul-orange grafik

KRITERIER:

Kriterier A-C med inverkan på Invasionspotential (x-axeln):

A: median population lifetime  

B: expansion speed

C: colonisation of nature types

 

Kriterier D-I med inverkan på Ekologisk effekt (y-axeln):

D and E: ecological interactions with native species

F and G: state changes in nature types (Här kan du en ladda ner en lista över naturtyper. )

H: transfer of genetic material (introgression)

I: transmission of parasites and pathogens

 

 Resultat

Gul-orange grafik

Organismgrupper presenterade med antal arter/definition och antal arter/kategori. För att tydliggöra utfall har vi skiljt ut etablerade arter från dörrknackare.