Groddjur - 13 arter i Sverige

Senast ändrad: 12 april 2023
Omslag med grönfläckig groda sedd från sidan, frilagd mot vit bakgrund. Illustration

Hur många grod- och paddarter finns i Sverige? Hur låter vanlig padda? Vad kan man göra för att skydda våra groddjur?

Det finns drygt 7 200 arter groddjur i världen, i Sverige har vi 13 arter. Två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Alla svenska groddjursarter är fridlysta, fem arter är hotade enligt den svenska rödlistan 2020.

Vilken art?

Du kan läsa om arternas utbredning, beteende, aktivitet m.m, se på bilder av våra grodjursarter och deras karakterisitiska kännetecken, och du kan artbestämma vuxna djur och vissa utvecklingsstadier med hjälp av SLU Artdatabankens artnyckel för groddjur. Visste du att man kan artbestämma grodor och paddor genom att lyssna på deras läten? All denna information hittar du under respektive art i Artfakta, inklusive läten. I vår broschyr kan du också få tips på olika inventeringsmetoder.

Sveriges groddjur

Samtliga svenska groddjursarter finns listade nedan. Klicka på länkarna för att läsa om arterna i Artfakta: 

Rapportera groddjur

Du kan rapportera groddjur via Artportalen. För att kunna rapportera behöver du ett konto på Artportalen. Obligatoriska uppgifter som du behöver ange är: koordinater, noggrannhet, lokalnamn, artnamn och datum. Om du är osäker på art kan du också rapportera in artgrupp enligt följande:

  • Vattensalamandrar / Salamandridae för alla salamandrar (två arter)
  • Paddor / Bufonidae för alla paddor (tre arter)
  • Grodor / Ob. groda för alla grodor (åtta arter)
  • Rana för brungrodor (vanlig groda, åkergroda, långbensgroda)
  • Pelophylax för gröngrodor (ätlig groda, gölgroda)

Det är givetvis mycket bra och önskvärt om du även kan fylla i andra uppgifter som inte är obligatoriska, framför allt tid, antal, ålder/stadium, kön och aktivitet. 

Ta gärna bilder på groddjur du ser i fält! Bilderna kan du sedan ladda upp vid rapporteringen på Artportalen. Dina fynd får därmed en viktig kvalitetssäkring.

Har du frågor eller funderingar?  Du är välkommen att kontakta Faunaväkteriets nationella koordinator, se kontaktinformation nedan. 

Fakta:

Faunaväkteriet är frivilligbaserad övervakning av svensk fauna, med fokus på rödlistade naturvårdsintressanta arter. Den ideella verksamheten är nationell och består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer samt av långsiktig uppföljning av konkreta populationer och lokaler. Alla fynd rapporteras i Artportalen. Syfte med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet genom ökad kunskap om arternas förekomst och få information om trender i populationsstorlek genom återbesök på lokaler, samt uppmärksamma lokalernas status och upptäcka eventuella hot. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare.


Kontaktinformation

018-672295