Faunaväkteri groddjur

Senast ändrad: 07 maj 2024

Hur många grod- och paddarter finns i Sverige? Hur låter vanlig padda? Vad kan man göra för att skydda våra groddjur?

lövgroda_KH_utökad_bakgrund_EPI.jpgLövgroda. Foto: Krister Hall

Orsakerna till groddjurens dåliga status är flera, men störst påverkan har igenväxning som gör att livsmiljöerna får sämre kvalitet och dessutom förstörs eller försvinner vid exploateringar. Konkurrens mellan groddjuren gör också att svagare arter trängs undan.

Ett potentiellt hot mot alla groddjur är chytridsjuka, orsakad av svampen Batrachochytrium dendrobatidis, som kan slå ut populationer eller till och med arter. Svampen är konstaterad på grodor från ett flertal områden i Sverige, som till exempel gölgrodor i Uppland och klockgrodor i Skåne. Däremot har ännu inga symptom upptäckts i landet utöver viss avmagring och något minskad rörlighet i samband med uppsökande av övervintringslokal. Med tanke på hur allvarliga konsekvenserna kan bli vid chytridsjuka är det dock mycket viktigt att följa hur sjukdomen påverkar svenska groddjur framöver.

Mer data behövs

För att kunna göra bra bedömningar av groddjurens levnadsstatus krävs systematiskt insamlad data, men sådan bevakning kräver mycket tid och resurser. Därför är allmänhetens observationer oerhört värdefulla för att förstå tillståndet i naturen. I många fall är denna information till och med nödvändig för att kunna göra bedömningar. Till exempel vet vi egentligen inte hur det går för många av de vanligare groddjuren i Sverige.

Se filmen om hur du kan faunaväkta groddjur (7 min) (U-tube)

 

Ladda ner:

Här hittar du inspelningar av webbinarier där du får tips av Henrik Thurfjell och Sofia Blank om hur du kan hitta och rapportera groddjur. 

"Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? 20240325" (U-tube)

"Vill du veta mer om hur du kan faunaväkta groddjur? 20240429" (U-tube)


Faunaväkta groddjur

Medborgarforskning handlar om att allmänheten tar fram ny kunskap tillsammans med forskare. Groddjur (och kräldjur) lämpar sig ytterst väl för detta ändamål: De är relativt lätta att känna igen, och under våren går det att besöka en lokal för att räkna dem då de samlas i större grupper för att para sig och lägga rom. Den stora vinsten fås av att sedan återbesöka lokalen och räkna rom och individer på samma sätt, under samma säsong, år efter år. Görs detta under minst två år så får man en tidsserie för lokalen. Med en stor mängd tidsserier från olika lokaler över hela landet går det att räkna ut om arterna ökar eller minskar. Ju längre och mer obrutna tidsserierna är, desto bättre, men missas något år innebär det inte att bevakningen förstörs.

I princip krävs inga som helst förkunskaper för att bevaka groddjur. Kanske är det din lokalförening, du själv, eller din skolklass som gör inventeringen. Det finns inget som hindrar flera olika personer från att vara groddjursväktare på samma lokal, eller en person från att vara väktare för ett antal olika lokaler, allt beroende på intresse och engagemang. Om du inte känner till någon lokal kan du söka på en art i Artportalen (till exempel inom din kommun eller ditt län) och på kartan se lämpliga lokaler att inventera i din närhet.

 

Så här gör du

 • Börja med att skapa ett konto på Artportalen.
 • Obligatoriska uppgifter som du behöver ange är: koordinater, noggrannhet, lokalnamn, artnamn och datum. Om du är osäker på art kan du också rapportera in artgrupp enligt följande:
 • Vattensalamandrar / Salamandridae för alla salamandrar (två arter)
 • Paddor / Bufonidae för alla paddor (tre arter)
 • Grodor / Ob. groda för alla grodor (åtta arter)
 • Ranaför brungrodor (vanlig groda, åkergroda, långbensgroda)
 • Pelophylaxför gröngrodor (ätlig groda, gölgroda)
 • Välj ut en eller flera lämpliga lokaler för inventering och döp dem i Artportalen. Det är viktigt att döpa lokalen för att det ska vara enkelt att hitta flera observationer från samma lokal.
 • Bestäm hur du vill inventera lokalen, till exempel genom att gå en slinga eller stå på en och samma plats, gå runt hela lokalen eller söka noggrant under en viss tid. Beskriv din metod i kommentarsfältet.
 • Ta gärna en bild på lokalen.
 • Räkna hur många djur, romklumpar och yngel som du ser på varje lokal. Ta gärna en bild på groddjuret eller romklumparna och ladda upp fotona när du rapporterar på Artportalen, det underlättar verifieringsarbetet.
 • Rapportera dina fynd på Artportalen.
 • Upprepa inventeringen under samma tid/säsong, på samma sätt, år efter år.
 • Rapportera ”eftersökt men ej återfunnen” om en art som normalt har funnits på lokalen inte längre går att hitta. Det är särskilt viktigt om vi ska förstå minskningar och utdöenden.
 • Tänk på att alla grod- och kräldjur är fridlysta.
 • Tänk också på att ha torra stövlar och torr utrustning när du rör dig mellan olika grodvatten. På så sätt förhindrar vi spridning av chytridsjukan och invasiva främmande arter.

Har du frågor eller funderingar? Du är välkommen att kontakta Faunaväkteriets nationella koordinator, se kontaktinformation nedan. 

Sveriges groddjur

Samtliga svenska groddjursarter finns listade nedan. Klicka på länkarna för att läsa om arterna i Artfakta: 

 

Vilken art?

Du kan läsa om arternas utbredning, beteende, aktivitet m.m, se på bilder av våra grodjursarter och deras karakterisitiska kännetecken, och du kan artbestämma vuxna djur och vissa utvecklingsstadier med hjälp av SLU Artdatabankens artnyckel för groddjur. Visste du att man kan artbestämma grodor och paddor genom att lyssna på deras läten? All denna information hittar du under respektive art i Artfakta, inklusive läten. I vår broschyr kan du också få tips på olika inventeringsmetoder.

Fakta:

Faunaväkteriet är frivilligbaserad övervakning av svensk fauna, med fokus på rödlistade naturvårdsintressanta arter. Den ideella verksamheten är nationell och består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer samt av långsiktig uppföljning av konkreta populationer och lokaler. Alla fynd rapporteras i Artportalen. Syfte med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet genom ökad kunskap om arternas förekomst och få information om trender i populationsstorlek genom återbesök på lokaler, samt uppmärksamma lokalernas status och upptäcka eventuella hot. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare.


Kontaktinformation

018-672295