Hoppa till huvudinnehåll

Fjäll

Med fjäll menas området ovanför skogsgränsen. Topografin är ett resultat av att is, vatten och vind har agerat mejsel under lång tid. Vilka arter som finns på fjället beror dels på de fysiska förhållandena (klimat, berggrund och topografi), dels på det historiska nyttjandet av fjällen – framför allt de senaste 400-500 årens användning som betesområde (främst renbete).

Fjällandskap med sjö. Foto

Vilka fjälltyper har vi i Sverige?

En ofta använd indelning av fjällen (förutom våtmarker, sjöar och vattendrag) är att dela in dels efter tjocklek och varaktighet av snötäcket, dels efter växtsäsongens längd och markfuktighet. Utöver detta kommer flera faktorer som markkemi (t.ex. kalkinnehåll), frostprocesser (t.ex. solifluktionsmark, palsar) och lutning m.m. Resultatet blir en grov indelning i naturtypsgrupperna:

  • glaciärer
  • extrema snölegor
  • klippor
  • rasmarker/branter
  • substratmarker (t.ex. blockmark)
  • fjällhedar (indelat i vindblottor, läsidor, snölegor)
  • alpina gräsmarker (indelat i vindblottor, läsidor, snölegor)
  • buskmarker (t.ex. videbuskmarker)

Nyttjande av fjällen

Människan har under flera tusen år levt och verkat i området. Under de senaste 400–500 åren har samerna bedrivit renskötsel och i de lite mera låglänta fjällområdena har bönder haft hästar, kor, får och getter i över 500 år. Även om det förmodligen är nyttjandet av fjällen som betesmark som har haft störst påverkan på fjällen i sin helhet, finns det också annat som har haft en effekt på lokal och regional nivå, inte minst den storskaliga gruvdriften som bedrivits och i många fall fortfarande bedrivs på flera platser som påverkar fjällmiljön. Under de senaste decennierna har det också satsats mycket på turism, med uppföranden av turistanläggningar och utbyggnad av vägnätet som direkta följder. Konsekvenserna av detta är att det ibland är svårt att idag skilja de arter som invandrat och spritt sig naturligt från sådana där spridningen skett via människans aktiviteter. Den mosaik med olika slags livsmiljöer vi idag ser i fjällen är ofta resultat av en kombination av naturliga processer och mänsklig påverkan.

Har du frågor om fjäll kontakta Wenche Eide

Foto: Wenche Eide

Sveriges arter och naturtyper i EU:s art och habitatdirektiv

RESULTAT FRÅN RAPPORTERING 2019 TILL EU AV BEVARANDESTATUS 2013–2018 

Fjällnaturtyper i habitatdirektivet och den samlade bedömningen av deras bevarandestatus per biogeografisk region 2013 och 2019. ALP = alpin, BOR = boreal. 

Berg och grottor i habitatdirektivet, samt den samlade bedömningen av deras bevarandestatus per biogeografisk region 2013 och 2019. ALP = alpin, BOR = boreal och CON = kontinental region. Grön = gynnsam, gul = otillfredsställande, röd = dålig och vit = okänd bevarandestatus.

Symbol utan tecken anger en stabil trend, pil upp = positiv, pil ner = negativ, x = okänd trend. 

Publicerad: 02 februari 2024 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…