Vårt miljöarbete

Senast ändrad: 23 mars 2022
SP CERTIFIERAD ISO 14001 RI.SE. Certifikat

Sedan 2013 är SLU Artdatabanken miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Tidigare i ett miljöledningssystem tillsammans med Institutionen för växtproduktionsekologi och Institutionen för ekologi vid SLU och Centrum för biologisk mångfald. Från 2021 ingår vi i en miljöledningsorganisation på NJ-fakulteten.

 

SLU Artdatabanken påverkar miljön i första hand positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation. Men vi ger också negativa fotavtryck genom vår dagliga verksamhet t.ex. via resursanvändning och utsläpp. Det vi vill minimera.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy

  • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
  • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter
  • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer den reviderade standarden ISO 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Miljömål

Övergripande miljömål

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys.

Rutiner

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Det uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, att rutiner för det dagliga arbetet skapas och att vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras. I miljöledningsarbetet har rutiner utarbetats för bl.a. resor, energianvändning, avfallshantering och inköp. Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöledningsarbetet inom SLU:s verksamhet. 

Förbättringar och avvikelser 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter.

Anmäl i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.

Miljöarbete på NJ-fakulteten

SLU Artdatabanken ingår i NJ-fakultetens miljöarbete.

Mer om SLU:s miljöarbete

Läs mer om frågor och svar, miljönyheter, redovisningar etc på SLUs miljösidor.