Hoppa till huvudinnehåll

Skog

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog. Större delen är barrskog, men i söder breder lummig lövskog ut sig. Det är i skogslandskapet som flest rödlistade arter återfinns. 

Lövskog. Foto

Olika slags skog

Skog delas oftast in efter de dominerande trädslagen. Lövskog kan t.ex. delas in i ädellövskog (t.ex. bok, ek, lind och lönn) eller triviallövskog (t.ex. björk och asp).

Mycket ofta är också markslaget intressant och skogen kan då delas in efter närings- eller kalkinnehåll, fuktighet och jordart. Exempel på sådana är sandtallskog, ängsgranskog och lövsumpskog. I några fall är pågående processer så viktiga att man identifierar särskilda typer, såsom bränd skog och svämskogar.

Har du frågor om skog kontakta Håkan Berglund eller Vita Manak.

Foto: Johan Samuelsson

Sveriges arter och naturtyper i EU:s art och habitatdirektiv

RESULTAT FRÅN RAPPORTERING 2019 TILL EU AV BEVARANDESTATUS 2013–2018

I Sverige förekommer 15 av art- och habitatdirektivets skogsnaturtyper. Samtliga bedöms ha en stabil och tillräckligt stor utbredning. Däremot bedöms arealen antingen vara för liten eller ha minskat för 12 av de 15 naturtyperna. En tillräckligt stor areal för de flesta skogsnaturtyper i Sverige beräknas som 20 procent av arealen som respektive naturtyp hade innan landskapen förändrades av intensivt och storskaligt skogs- och jordbruk.

Förutom arealen bedöms även kvaliteten som otillfredsställande eller dålig för 14 av de 15 skogsnaturtyperna. Det beror främst på att naturliga störningar i form av skogsbränder och översvämningar, men även skogsbete och annan traditionell hävd, nästan har upphört till följd av skogsbruk, vattenkraftutbyggnad och förändrad markanvändning.

Huvuddelen (ca 75 %) av skogsnaturtyperna finns idag i brukade skogar utanför Natura 2000-områden. Utanför skyddade områden behövs alltså åtgärder inom skogsbruket för att förhindra att skogar av naturtypsklass avverkas. Det behövs även fortsatta åtgärder för att återskapa och efterlikna naturliga störningsprocesser och därigenom bevara och restaurera berörda naturtypers kvaliteter.

Skogsnaturtyper i habitatdirektivet och den samlade bedömningen av deras bevarandestatus per biogeografisk region 2013 och 2019.

ALP = alpin, BOR = boreal och CON = kontinental region. Grön = gynnsam, gul = otillfredsställande, röd = dålig och vit = okänd bevarandestatus.

Symbol utan tecken anger en stabil trend, pil upp = positiv, pil ner = negativ, x = okänd trend.

Publicerad: 30 mars 2023 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…