Floraväktarna

Senast ändrad: 08 januari 2024
Tätt sittande små vita blommor mot gräsbakgrund. Foto

För att kunna bevara hotade arter krävs kunskap om var arterna finns och om deras populationer ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som aktivt övervakar arter och ökar kunskapen om hotade svenska kärlväxter. Under 2016 återbesöktes drygt 6 000 växtlokaler av Floraväktarna.

Floraväktarna har funnits sedan 1987. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av Floraväkteriet på nationell nivån. De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen ute i länen.

Sammanställningar av Floraväktarnas uppgifter är viktiga underlag för vilka kärlväxter som ska vara rödlistade i Sverige samt för internationell rapportering om miljötillståndet i Sverige.

För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har up-to-date kunskap om var arterna finns och om de ökar eller minskar.

Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Vid floraväkteriet följs en standardiserad metodik. Det gör att resultaten från olika år och olika delar av landet kan jämföras. Resultatet rapporteras i Artportalen och kan sedan användas för utvärdering och analyser.

Genom regelbundna rapporter om arternas numerär är det möjligt att följa deras utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Det kan vara åtgärder på en specifik lokal eller mer generella åtgärder. 

Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Sammanställningar av Floraväktarnas uppgifter är viktiga underlag för bedömningen av vilka kärlväxter som ska vara rödlistade i Sverige, för att följa utvecklingen i vår natur inom miljöövervakningen, för att bedöma om vi närmar oss och kan uppnå miljömål och för internationell rapportering om miljötillståndet i Sverige.

Vad övervakar vi?

Merparten av de kärlväxter som klassificerats som hotade arter i Sveriges Rödlista övervakas regelbundet av Floraväktarna, liksom arter i EU:s art- och habitatdirektiv. Även en del arter som bedöms som regionalt hotade övervakas. Här finns vackra, lättidentifierade arter som alla intresserade kan känna igen, men också svåridentifierade arter för dem med flera års erfarenhet.

Vad gör en Floraväktare?

Floraväktaren följer populationstrender på en eller flera lokaler från år till år genom återkommande besök. Genom årliga rapporter om arternas tillstånd är det möjligt att följa populationsväxlingar och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Floraväktaren rapporterar sitt resultat till Artportalen där all data lagras och blir tillgänglig så att utvärdering och analyser kan göras.

Bli Floraväktare!

Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Visst vill du delta? Du och din medverkan är viktig för vår flora. Sveriges hotade växter behöver all den hjälp som landets Floraväktare kan ge.


Kontaktinformation

Sebastian Sundberg, kontaktperson Floraväkteri
SLU Artdatabanken
018-672223