Hoppa till huvudinnehåll

Artportalen

Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige. Artportalen är ett öppet system och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner.


Artportalen är viktig för svensk naturvård

Artportalen är ett viktigt verktyg för naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem.

Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen är öppen för alla som vill rapportera och söka bland miljontals fynduppgifter.

Vill du få ut mesta möjliga av Artportalen?

På Artportalen kan du rapportera och söka bland alla fynd i Artportalen. Här kan du också redigera fynduppgifter, skapa och administrera projekt, importera stora datamängder och mycket mer. Därtill finns också den mobilanpassade checklistan som erbjuder ett enkelt sätt att rapportera utifrån en färdig artlista.

Om Artportalens tjänster

Har du hittat en art som du vill rapportera?

Du rapporterar enklast med Artportalens mobilrapportering. Skapa ett konto, ladda upp en bild (om du vill) och ange var och när du såg arten.

Fältdagboken i mobilen

Nu lanserar vi fältdagboken för mobil. Du hittar den i Artportalen beta. Fältdagboken har försetts med en filterfunktion där du kan filtrera fram dina fältdagar med period, art/artgrupp, område (provins, kommun, socken, län m.fl.) och fyndplats. Efterhand kommer applikationen att förses med fler funktioner som att ändra fynd och medobservatörer. Du ser bara fynd där du själv är observatör.

Artportalen har påbörjat flytten till ny teknisk miljö

Nu påbörjar vi arbetet med att flytta Artportalens funktionalitet till en ny teknisk miljö som vi kallar "Artportalen beta". Här hittar du i ett första steg de funktioner som har förnyats och anpassats för användning i fält. I Artportalen hittar du tills vidare alla funktioner.

Artportalens hjälpsidor

Här finns hjälp för dig som använder eller vill veta mer om Artportalen. Du kan bland annat hitta information om olika rapporteringsmöjligheter, utsökning av artobservationer, skyddsklassning av arter, behörighetsroller och mycket annat.

Vilket rapporteringssätt passar dig?

Det finns flera sätt att rapportera till Artportalen på. Välj det sätt som passar dig bäst. Samma inloggningsuppgifter gäller i alla tjänster. Till Artportalen kan alla som vill rapportera in sina artfynd, och man kan rapportera in fynd av de flesta flercelliga organismer som påträffas i Sverige.

Folkbildning och Citizen Science

Genom att så många personer bidrar med en stor mängd observationer av både vanliga och ovanliga arter kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in, samtidigt som framtida hot kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid.

Artportalen bidrar även till ett ökat intresse för och kunskaper om arter, och därmed förhoppningsvis också för naturvård och artbevarande. Genom att göra det roligt att dela med sig av sina artobservationer hoppas vi att fler vill ge sig ut i naturen för att leta, hitta och rapportera till Artportalen.

Allmänhet, ideella föreningar och professionella i unik samverkan för en effektivare naturvård

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Rapportörerna finns runt om i landet och består till största delen av kunniga amatörer och hängivna ideellt arbetande personer, men också av naturvårdstjänstemän, forskare och andra som i tjänsten genererar fynduppgifter för arter. Tillsammans utgör de hela grunden för Artportalen. Genom deras engagemang och arbetsinsats skapas en unik, och för svensk naturvård, mycket värdefull kunskapsbank för vår svenska flora och fauna.

Artportalens nytta för samhället

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell och ideell naturvård och innebär en unik möjlighet att samla och förbättra kunskapen om vår flora och fauna. Artportalen används i stor utsträckning i naturvårdsarbetet och kan i framtiden hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen används av såväl privatpersoner och ideella föreningar som forskare och myndigheter och utgör en grundläggande datakälla för bl.a. länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och många kommuner i deras naturvårdsarbete och i arbetet med fysisk planering. Det är också ett viktigt underlag för EU-rapportering och SLU Artdatabankens arbete med bl.a. rödlistning. 

Artportalen är ett öppet system för sökning och rapportering av artfynd, vilket innebär att de uppgifter som rapporteras in är fria för alla att använda och visas öppet direkt efter att de publicerats. Undantag görs dock för de känsligaste arterna, som döljs för publik visning. Grundtanken med denna öppenhet är att den ska främja intresset för våra växter, svampar och djur, bidra till en effektivare naturvård samt öka förståelsen för densamma.

Risken med att publicera exakta fynduppgifter måste alltså vägas mot naturvårdsnyttan med öppen visning. Den öppna visningen ökar chansen till att naturvårdshänsyn tas vid t.ex. exploatering och skogsavverkning, och en mer allmän kännedom om arters förekomster kan göra att närboende eller lokala naturvårdare bättre kan bevaka eventuella hot mot arten. Genom att fler ges chans att se arterna, och därigenom lär sig känna igen dem och dess miljökrav, stimuleras möjligheten till ökad inrapportering och till ökat intresse och förståelse för naturen och för naturvårdsarbetet.

Artportalens grundpriciper

Artportalens grundprinciper

  • Dina fynd visas öppet
  • Känsliga arter skyddas
  • Du ansvarar själv för kvaliteten
  • Utvalda fynd kvalitetsgranskas
  • Säker och långsiktig datalagring

Läs mer Artportalens grundprinciper.

Vilka står bakom Artportalen?

Artportalen drivs av SLU Artdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Svenska botaniska föreningen, Sveriges mykologiska förening, Sveriges entomologiska förening, Länsstyrelserna, Kommunerna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturskyddsföreningen, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Artportalen finansieras till stor del av Naturvårdsverket.

Rekommenderad citering

Artportalen som helhet:
SLU Artdatabanken (publiceringsår). Artportalen. https://www.artportalen.se [åtkomstdatum]

Till exempel:
SLU Artdatabanken (2024). Artportalen. https://www.artportalen.se [2024-01-18]

Publicerad: 25 juni 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…