Hur blir en art rödlistad?

Senast ändrad: 06 februari 2024

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori. En vanlig art kan bli rödlistad på grund av att populationen minskat kraftigt. Även arter som inte minskar, men som är sällsynta och har en mycket begränsad förekomst kan bli rödlistade. Rödlistan har ingen juridisk status utan är till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, samt bidrar med kunskap för att nå uppsatta miljömål. Nästa rödlista publiceras 2026.

 

För att arter ska bedömas på liknande sätt finns ett antal kriterier som avgör vilken kategori arten hamnar.

 Kriterierna A-E

 

A Populationen minskar kraftigt Minst 15 % populationsminskning under 10 år eller tre generationer.

 

 

B Population med begränsad utbredning som minskar Litet utbredningsområde (<40 000 km2) eller liten förekomstarea (<4 000 km2) samt minst 2 av 3 underkriterier: 1. Kraftig fragmentering eller få lokalområden, 2. Fortgående minskning, 3. Extrema fluktuationer dvs. att det varierar mycket.

 

C Populationen är liten och minskar (<20 000 individer).

 

D Populationen är mycket liten (<2000 individer) eller har mycket begränsad förekomstarea (<40) km2  vilket gör arten känslig för påverkan eller slumpfaktorer. Inte nödvändigtvis någon pågående minskning).

 

E Utdöenderisk i siffror Kvantitativ analys av utdöenderisk, Population Viability Analysis (PVA), indikerar minst 5 % risk att arten dör ut inom 100 år.

 

Så här går det till

Expertkommittéerna utgår ifrån ett urval av alla arter.

I kategorin Ej bedömd (NE) hamnar arter som ännu inte bedömts. I Kategorin Ej tillämplig (NA) hamnar arter som inte är inhemska, arter med oklar taxonomi eller som är tillfälliga besökare.

Expertkommittéerna analyserar urvalet. Arter som inte uppfyller något av kriterierna hamnar i kategorin Livskraftig (LC).

Resterande arter blir rödlistade. En del arter hamnar i kategorin Kunskapsbrist (DD), dvs de skulle kunna hamna i vilken kategori som helst men i dagsläget saknas kunskap.

De arter som uppfyller kriterierna för Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) eller Nationellt utdöd (RE) är alla rödlistade. De arter som kategoriseras som CR, EN eller VU är hotade.

Hur blir en art rödlistad?

Fakta:

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
018-672614

Anna Westling, projektledare Rödlista 2025
SLU Artdatabanken
anna.westling@slu.se, 018-672227