Marina kustmiljöer

Senast ändrad: 15 mars 2024
Hällar och hav. Foto

Kusten är ett vitt begrepp men räknas ofta som 5 km in mot land från strandlinjen (Boverkets definition) eller där påverkan från havet upphör. Till kusten räknas ofta även kustvattnet som är den av människan nyttjade kustzonen. Vilka arter som finns i vårt kustområde begränsas av fysiska förhållanden som klimat, berggrund, strömmar, vågor och salthalt. Men även näringsinnehåll, konkurrens och människans nyttjande styr till stor del arternas utbredning.

Vilka kusttyper har vi i Sverige?

Den svenska kusten är mycket variationsrik och omfattar både skyddade träd- och buskklädda miljöer och öppna sandiga, steniga och klippiga kuster. Kusten erbjuder en mängd livsmiljöer och här finns en stor artmångfald. Förutom marken och dess kemi (t.ex. kalkinnehåll), bestämmer fuktighet, klimat och saltpåverkan från havet vilken typ av arter och naturtyper som finns i kustområdena. Exempel på naturtyper är sandstränder, sanddynsområden, lerstränder, strandängar, klippstränder, hedar, laguner, vikar, öar och skär.

Nyttjande av kusten

Nästan hälften av Sveriges befolkning bor vid kusten och ännu fler vistas där under delar av året. Fisket och möjligheten till transporter på vattnet har historiskt varit viktiga orsaker till kustnära boende. Numera lockar i synnerhet sommarboende, rekreation och turism stora mängder människor till kusten. Människan har i stor utsträckning påverkat och förändrat kusten. Somliga naturtyper och arter som tidigare var vanliga här, finns idag bara kvar i små och fragmenterade områden, t.ex. strandängar med tillhörande flora och fauna. Förändringen av jordbruket längs kusten med bland annat upphörd hävd har gjort att många arter knutna till de kulturskapade naturtyperna är hotade. Även andra strandnaturtyper växer igen på grund av bland annat övergödning. I dynområden är i synnerhet plantering med sandbindande vegetation en viktig orsak till igenväxningen.

Svenska naturtyper knutna till marina kustmiljöer i EU:s art- och habitatdirektiv

kustdyner (7 st) 2110, 2120, 2130, 2140, 2170, 2180, 2190
driftvallar 1210
sten- och grusvallar 1220
havsklippor 1230
glasörtstränder 1310
salta strandängar 1330
åsöar i Östersjön 1610*
skär i Östersjön 1620*
strandängar vid Östersjön 1630
sandstränder vid Östersjön 1640
* vattendel  

Kontaktinformation

Per Toräng, naturtypsansvarig: odlingslandskapet, marina kustmiljöer
SLU Artdatabanken
 
per.torang@slu.se, 018-671544

Anders Jacobson, naturtypsansvarig: odlingslandskapet, marina kustmiljöer
SLU Artdatabanken
, 018-672479