Hur kan situationen för marina kustmiljöer förbättras?

Senast ändrad: 15 mars 2023
Raukar och hav. Foto

I kustmiljöer måste vi ta ett bättre kollektivt ansvar. En jordbrukspolitik som bidrar till en levande landsbygd tillsammans med politiska och ekonomiska styrmedel som gynnar adekvat hävd på strandängar är viktig om vi i framtiden ska kunna ha kvar dessa mycket värdefulla naturtyper.

Dispens från strandskyddet måste ges ytterst restriktivt. Områdesskydd med restriktioner i tillträde under delar av året, liknande fågel- och sälskyddsområden, kan även i en del andra sammanhang vara ett bra alternativ. Spångar som leder runt känsliga områden kan anläggas där slitage eller störning från människor är ett problem. Restaurering av sanddynsområden genomförs för närvarande på flera platser i t. ex. Halland och Skåne.

Vad gör SLU Artdatabanken för de marina kustmiljöerna?

Vår uppgift är att vara en kunskapsbank för tillståndet i naturmiljön och våra arter där. Denna kunskap tillgängliggör vi för allmänheten, markägare och beslutsfattare. För de områden som skyddas finns vi som stöd vid utarbetning av bl.a. bevarandeplaner. Vi deltar även i arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.


Kontaktinformation

Per Toräng, naturtypsansvarig: odlingslandskapet, marina kustmiljöer
SLU Artdatabanken
 
per.torang@slu.se, 018-671544

Anders Jacobson, naturtypsansvarig: odlingslandskapet, marina kustmiljöer
SLU Artdatabanken
, 018-672479