Vad är en naturvårdsart?

Senast ändrad: 25 januari 2022
Vit blomma mot svart botten. Foto

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen).

Vad är syftet med naturvårdsarter?

Syftet med att införa samlingsbegreppet Naturvårdsarter är att urskilja den grupp av arter som på olika sätt är eller kan vara användbara i naturvårdens tjänst. Till exempel kan begreppet användas för att hjälpa naturvården att prioritera, agera och övervaka.

Ur naturvårdssynpunkt är det angeläget att arbeta bl.a. med:

 • arter och miljöer som behöver någon form av åtgärd (prioriteringsgrunder och utformning av åtgärder)
 • arters och miljöers tillstånd och trender (övervakning)

Vem behöver Naturvårdsarter?

Förekomst av naturvårdsarter bör vara till hjälp i arbetet med att skydda, bevara och vårda natur, t.ex. för att bedöma var en exploatering gör minst skada. Olika aktörer i samhället har behov av kvalificerad information om vad förekomst av specifika arter kan innebära. Ett exempel på behov är som underlag och hjälp vid prioritering och planering av naturvårdsarbete i samband med exploatering.

Användare är:

 • naturvårdande myndigheter och kommuner
 • areella näringar
 • ideella organisationer, t.ex. Naturskyddsföreningen, Steget Före, WWF
 • naturvårdsinriktade konsulter
 • naturintresserad allmänhet
 • planläggare och beslutsfattare

Mer om Naturvårdsarter

Det finns en folder folder om naturvårdsarter med en bra översikt som reder ut begreppen. I samlingsbegreppet naturvårdsarter ingår bl.a. följande redan etablerade begrepp:

 • Skyddade arter

 • Typiska arter
  • De typiska arterna för naturtyperna i Natura 2000 hittar du genom att söka dig fram till den naturtyp du är intresserad av i Artfakta.
 • Signalarter för skog

  • Signalarter för skog finns listade på Skogsstyrelsens hemsida: Definition av signalarter.  Dessa kan indikera att ett område har höga naturvärden i olika biotoptyper. Skogsstyrelsen har nu tagit fram en ny och breddad lista över naturvårdsarter och andra indikatorarter. Den nya breddade listan inkluderar inte rödlistade arter och ska därför ses som ett viktigt komplement till rödlistade arter att registrera vid naturvärdesinventeringar.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer!