Naturvårdsarter

Senast ändrad: 07 juni 2022
Man i vattentäta byxor står i vattendrag där vatten forsar ner längs bergväggar. Foto

SLU Artdatabanken har sedan länge känt till att naturvården behöver förhålla sig till även andra arter än de rödlistade. Därför myntade SLU Artdatabanken år 2013 begreppet naturvårdsarter.

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald.
Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EU’s art- och habitatdirektiv.

Ladda ner "Naturvårdsarter"

Fakta:

SLU Artdatabanken rapporterar 14
Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 22
Form och Layout: Ingrid Nordqvist Johansson
ISBN (digital): 978-91-88506-93-1
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Tomas Hallingbäck


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967