Hoppa till huvudinnehåll

Artfakta

I Artfakta samlas flera av SLU Artdatabankens tjänster under ett och samma tak. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen. Nedan hittar du länkar till Artfaktas olika tjänster.

Sök med bild

Ladda upp bilder på fotograferade arter och få förslag på vilken art det kan röra sig om. Funktionen går också att hitta under sökfältet i Artfaktas artbestämning.

Närbild på mobil som fotograferar ödla på stam. Foto

Gå till tjänsten artbestämning

I artbestämning finns artnycklar, bildgallerier, fågelljud och andra hjälpmedel för att kunna göra korrekta artbestämningar. Här finns också information om arters släktskap, kännetecken, ekologi och utbredning.

Gå till tjänsten rapportera

I rapportera kan du rapportera dina artobservationer till Artportalen, gärna direkt i fält då sidan fungerar lika bra i mobilen som på datorn. Rapportering kan göras på olika sätt: i det generella inrapporteringsformuläret, i formuläret checklistor där du även kan rapportera så kallade nollfynd eller i det anpassade formuläret för invasiva arter.

Gå till tjänsten fyndkartor

I fyndkartor kan du se rapporter av arter, följa utvecklingen över tid och följa upp hur bekämpningen av invasiva arter går. Tjänsten har två kartor, en mer generell för alla arter och en för invasiva arter. Fyndkartan för invasiva arter har den specifika funktionen att den visar var och när bekämpningsåtgärder har gjorts och följts upp.

Gå till tjänsten naturvård

I naturvård söker du via många filtreringsmöjligheter bland rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter. Du får fram information om t.ex. rödlistning, hot, åtgärder och ekologi. Här finns också interaktiva utbredningskartor som visar både bedömd förekomst och rapporterade fynd i Artportalen.

Gå till tjänsten namn och släktskap

I namn och släktskap kan du söka information om rekommenderade namn, vanligt förekommande synonyma namn, felanvända namn och namnförändringar som gjorts över tid. All taxonomisk information hämtas från Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas.

Gå till tjänsten bevakningar

I bevakningar finns det tre olika typer av bevakningar av artobservationer rapporterade till Artportalen (skyddsklassade arter omfattas inte av tjänsten). Du kan bevaka intressanta fynd, ovanliga fåglar och invasiva arter.

Demo Namn och släktskap

I den här introduktionsfilmen berättar vi om Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas och går igenom vilken information du hittar och hur du kan använda alla nya funktioner i tjänsten för namn och släktskap i Artfakta.

Vad är en rödlistad art?

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett stöd för att göra dessa prioriteringar.

Innehåll, utveckling och förvaltning av Artfakta

Artfakta är platsen för dig som i ditt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för dig som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med dina egna artobservationer.

I Artfakta finns tjänster för naturvård, artbestämning, namn och släktskap, fyndkartor, sök med bild, bevakningar och rapportering.

Alla Sveriges arter

Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med texter om bland annat rödlistebedömning, ekologi och utbredning samt ytterligare ca 20 000 naturvårdsintressanta arter med goda filtreringsmöjligheter. Bilder finns för långt fler arter än så och information om namn och släktskap finns för alla 60 000 arter av växter, djur och svampar som finns i Sverige.  

Rödlistan

I Artfakta kan du söka i Sveriges rödlista som är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige. Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken vart femte år.

Levande innehåll

Innehållet i Artfakta fylls på och uppdateras kontinuerligt med nya artnycklar, texter och bilder. Artfakta byggs upp av både experter och användare och ska ge glädje och göra nytta för alla som värnar om den biologiska mångfalden i Sverige. Tillsammans med dig och alla andra naturengagerade bidrar vi till en rik och känd natur.

Utveckling och förvaltning

Artfakta utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper.

 

Foto i bildknapp "Sök med bild": © Anders Tukler/SLU Artdatabanken

Publicerad: 22 mars 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…