Limniska evertebrater

Senast ändrad: 09 mars 2022

Ryggradslösa djur (evertebrater) i svenska sötvatten är en enormt mångformig grupp. Limniska djur kan vara allt från mycket små djurplankton, centimeterstora insekter och deras larver, till musslor som kan nå mer än 15 centimeters längd.

Sötvattenlevande - dvs. limniska - organismer är ekologiskt mycket viktiga som nedbrytare, föda för fisk, filtrerare av stora vattenvolymer och flera andra helt nödvändiga ekosystemfunktioner.

Skräddare (Aquarius paludum). Foto: Ulf Bjelke

En välkänd syn - en skräddare Aquarius paludum som går på vattnet i en vanlig svensk insjö får representera den stora gruppen ryggradslösa djur som lever i sötvatten. Foto: Ulf Bjelke


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614