Limniska evertebrater

Senast ändrad: 15 mars 2024
Lilagrön slända på grässtrå. Foto

Ryggradslösa djur (evertebrater) i svenska sötvatten är en enormt mångformig grupp. Limniska djur kan vara allt från mycket små djurplankton, centimeterstora insekter och deras larver, till musslor som kan nå mer än 15 centimeters längd.Sötvattenlevande - dvs. limniska - organismer är ekologiskt mycket viktiga som nedbrytare, föda för fisk, filtrerare av stora vattenvolymer och flera andra helt nödvändiga ekosystemfunktioner.

skräddare på grönt vatten. Foto

En välkänd syn - en skräddare Aquarius paludum som går på vattnet i en vanlig svensk insjö får representera den stora gruppen ryggradslösa djur som lever i sötvatten. Foto: Ulf Bjelke

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614