Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

SLU Artdatabanken har en egen naturvårdsinriktad forskargrupp.

Forskning vid ArtDatabanken

Forskning vid SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken arbetar generellt för att integrera forskning och miljöanalys inom alla uppdrag och myndighetsstöd. Inom ramen för Svenska artprojektet utlyses dessutom årligen medel till taxonomisk forskning och inventeringar.

Forskargruppen som bl.a. använder data från Artportalen för att studera aktuella naturvårdsfrågor. Den egna naturvårdsinriktade forskningen bedrivs huvudsakligen inom tre ämnesområden:

  • Modellering av och framskrivning av ekosystemtjänster och skogslevande arters utbredning och dynamik i förhållande till olika miljöförhållanden, markanvändning och klimat
  • Rumslig naturvårdsplanering
  • Medborgarforskning – undersöka om allmänhetens inrapporteringar i t.ex. Artportalen kan användas och uttnyttjas inom forskning och miljöanalys (citizen science)

Läs vidare om forskargruppernas forskning som leds av Tord Snäll och Marie Jönsson.

Våra egna databaser, med information om såväl arters förekomst som ekologiska egenskaper, används av forskningsprojekten. Även data från inventeringar och nationell miljöövervakning, t.ex. från riksskogstaxeringen utnyttjas av våra forskare. Ett viktigt stöd för bl.a. naturvårdsinriktad forskning är också forskningsinfrastrukturen SBDI.

Mer om forskning

SBDI
SLU Artdatabanken har tillsammans med 10 andra svenska universitet och myndigheter utvecklat en ny svensk plattform för publicering och åtkomst till data om biologisk mångfald. SBDI står för Swedish Biodiversity Data Infrastructure. Den nya forskningsinfrastrukturen invigdes 2021.

Svenska lifewatch och Analysportalen
SBDI har ersatt konsortiet Svenska LifeWatch som upphörde i slutet av 2021. Analysportalen som förvaltades av SLU Artdatabanken har nu lagts ner. Istället kommer du att hitta en stor del av Analysportalens funktioner i den nya biodiversitetsdatainfrastrukturen SBDI. Vissa funktioner kommer i fortsättningen att finnas i SLU Artdatabankens webbapplikation Artfakta, och redan nu kan du ta del av Fyndkartor där.

Forskning inom Svenska artprojektet
SLU Artdatabanken utlyser forskningsmedel till taxonomisk forskning inom Svenska artprojektet.

Publicerad: 17 januari 2024 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…