Hoppa till huvudinnehåll

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

Flora- och faunavård: Skogen – en källa till stolhet. Grafik

Flora- och faunavård 24 april 2024

Skogen – en källa till stolthet

Vad är en skog och vilken betydelse har den? Det är en fråga som får olika svar beroende på vem man pratar med. Olika värderingar och intressen har skapat en polarisering i synen på skog där man ska välja det ena eller andra. Där ytterligheterna är ett val mellan ekonomi eller hotade arter.

Men behöver det vara så? Under historiens gång har människans syn på och relation till skogen förändrats många gånger. Just nu bubblar under ytan ett starkt engagemang där nya kunskaper, idéer och metoder om skogens brukande gör att vi återigen står vid en brytpunkt.  Förhoppningen är att framtidens skogar uppfyller uppställda mål, där brukandet tar hänsyn till många olika värderingar och att vi kan samsas om samma skog och vara stolta över den.

Årets Flora- och faunavårdskonferens kommer att handla om olika sätt att se på skogen och hur man kan bruka den.

Tidigare konferenser

Flora- och faunavårdskonferensen är en populär träffpunkt och inspirationskälla för naturvårdare i Sverige. Vi önskar att konferensen ska vara en mötesplats dit alla som arbetar med naturvård, vare sig de är verksamma professionellt eller ideellt, vill återkomma regelbundet.

2023 - Den gröna ryggraden - en dag om EU och svensk naturvård

2022 - Knärot, björktrast, rosenticka – att använda rapporterade data i naturvården

2021 - Biologisk mångfald på agendan – dags att agera

2020 - Framskjuten till 2021

2019 - Titta på konferensen: Natur i förvandling - främmande arter och naturvård

2018 - Titta på konferensen: För ett rikare odlingslandskap 

2017 - Titta på konferensen: Många syns inte men finns ändå! 

2016 - Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst

2015 - Den röda tråden i naturvården

2014 - En dag vill vi höra: Det gjorde ni bra!

2013 - Gränslös naturvård

2012 - Från källa till hav

2011 - Vägar framåt - skogslandskap i förändring

2010 - Biologisk mångfald 2010 - var står vi?

2009 - Från nationalromantik till EU-politik

2008 - En rik natur - värden att lämna vidare

2007 - Att kommunicera värdet av natur

2006 - Naturvård i vatten

2005 - En ny rödlista och en föränderlig tid

2004 - Mål och verklighet för biologisk mångfald

2003 - Kunskap om biologisk mångfald

2002 - Naturvårdsstrategi för Sverige. Vad händer i skogen?

2001 - Naturvårdens framtid i ett europeiskt perspektiv

2000 - Om tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige – hot, behov av åtgärder, möjligheter. Artbevarande i nytt perspektiv. Ny rödlista för Sverige.

1999 - Prioriteringar i Bevarandearbetet.

1998 - Från kunskap till handling

1997 - Specialtema: Fem år efter Rio. Hur går vi vidare? Kan vi lära oss av de goda exemplen?

1996 - Specialtema: Den biologiska mångfalden i ett internationellt perspektiv. VÄRLDEN - EU - NORDEN - SVERIGE - RIO - WASHINGTON - BERN.

1995 - Specialtema: Mål och medel för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald – Halvtidsrapport från fem myndigheters arbete med ett regeringsuppdrag

1994 - Specialtema: Våtmarker, sjöar och vattendrag

1993 - Specialtema: Biotoper för hotade arter

1992 - Specialtema: jordbrukslandskapet

 

Huvudbild i sidhuvud: © Mikael Wallerstedt

Temabild Flora- och faunavård 2024: © Mårten Dalfors/Johnér Bildbyrå

Publicerad: 01 mars 2024 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…