Hoppa till huvudinnehåll

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård i Uppsala är årets träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt. 

Save the date

Boka 24-25 april 2024 i kalendern. Då går nästa konferens av stapeln i Uppsala. Program kommer i februari.

Flora- och faunavård 26-27 april

Den gröna ryggraden - en dag om EU och svensk naturvård.

Årets tema handlade om EU-direktiven och hur de påverkar svensk naturvård.

Alltsedan Sverige gick med i EU 1995 har svensk naturvård påverkats av nya rättsakter och inte minst av fågeldirektivet och habitatdirektivet. Blev det som det var tänkt? Det har helt klart inneburit en omställning i vårt arbete med att bevara arter och naturtyper. För att nyansera debatten ville vi med den här konferensen förtydliga och reda ut missförstånd om bland annat referensvärden, rapportering och bevarandestatus. Vi ville även belysa hur EU:s direktiv påverkar arbetet på regional nivå samt snegla runt hörnet på det som komma skall.

Den andra dagen gjorde vi en djupdykning i naturtyperna. Hur skiljer sig till exempel en svämlövskog från en översvämmad trivial skog? Och är en trädklädd betesmark samma sak i norr som i söder?

Välkommen!

Introduktion av Mark Marissink, Anna Lundhagen och Eva Thörnelöf.

Micheál O’Briain

EU:s naturlagstiftning – löften, utförande och framtida perspektiv.

Jan Terstad

Vad har EU-medlemskapet betytt för svensk naturvård?

Christina Olsen Lundh

Juridiken om djur i diken. Naturvård ur ett rättsligt perspektiv.

Romina Pourmokhtari

Regeringens naturvårdspolitik.

Johan Nitare och Sebastian Kirppu

Utdelning av SLU Artdatabankens naturvårdspris

Mora Aronsson

Hur utvärderar man bevarandestatus?

Per Angelstam

Hur mycket är nog: Evidens eller förhandling?

Cecilia Backe

Hur fungerar arbetet med Natura 2000 regionalt – några exempel från Skåne.

Mattias Sundqvist

Nästa steg ett miljardprojekt! Vattendragsrestaurering i Norrland.

Paneldiskussion

Fungerar naturvårdsdirektiven för att rädda biologisk mångfald? Utmaningar och framgångar. Varför förekommer så många missförstånd?

Linda Berglund

Om restaureringsförordningen, annan EU-politik och hur det påverkar oss.

Jessica Nordin

Om restaureringsförordningen, annan EU-politik och hur det påverkar oss.

Diskussion: Jessica Nordin och Linda Berglund

Diskussion med Jessica Nordin, SÖDRA och Linda Berglund, WWF.

Avslutning

Eva Thörnelöf och Mark Marissink.

Digitalt seminarium

Inspelningar från konferensens andra dag som var digital.

Tidigare konferenser

Flora- och faunavårdskonferensen är en populär träffpunkt och inspirationskälla för naturvårdare i Sverige. Vi önskar att konferensen ska vara en mötesplats dit alla som arbetar med naturvård, vare sig de är verksamma professionellt eller ideellt, vill återkomma regelbundet.

2022 - Knärot, björktrast, rosenticka – att använda rapporterade data i naturvården

2021 - Biologisk mångfald på agendan – dags att agera

2020 - Framskjuten till 2021

2019 - Titta på konferensen: Natur i förvandling - främmande arter och naturvård

2018 - Titta på konferensen: För ett rikare odlingslandskap 

2017 - Titta på konferensen: Många syns inte men finns ändå! 

2016 - Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst

2015 - Den röda tråden i naturvården

2014 - En dag vill vi höra: Det gjorde ni bra!

2013 - Gränslös naturvård

2012 - Från källa till hav

2011 - Vägar framåt - skogslandskap i förändring

2010 - Biologisk mångfald 2010 - var står vi?

2009 - Från nationalromantik till EU-politik

2008 - En rik natur - värden att lämna vidare

2007 - Att kommunicera värdet av natur

2006 - Naturvård i vatten

2005 - En ny rödlista och en föränderlig tid

2004 - Mål och verklighet för biologisk mångfald

2003 - Kunskap om biologisk mångfald

2002 - Naturvårdsstrategi för Sverige. Vad händer i skogen?

2001 - Naturvårdens framtid i ett europeiskt perspektiv

2000 - Om tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige – hot, behov av åtgärder, möjligheter. Artbevarande i nytt perspektiv. Ny rödlista för Sverige.

1999 - Prioriteringar i Bevarandearbetet.

1998 - Från kunskap till handling

1997 - Specialtema: Fem år efter Rio. Hur går vi vidare? Kan vi lära oss av de goda exemplen?

1996 - Specialtema: Den biologiska mångfalden i ett internationellt perspektiv. VÄRLDEN - EU - NORDEN - SVERIGE - RIO - WASHINGTON - BERN.

1995 - Specialtema: Mål och medel för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald – Halvtidsrapport från fem myndigheters arbete med ett regeringsuppdrag

1994 - Specialtema: Våtmarker, sjöar och vattendrag

1993 - Specialtema: Biotoper för hotade arter

1992 - Specialtema: jordbrukslandskapet

 

Huvudbild i sidhuvud: © Mikael Wallerstedt

Publicerad: 13 oktober 2023 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…