Alger - en fascinerande mångfald

Senast ändrad: 15 mars 2024
Grön alg på sandbotten. Foto

Antalet kända arter av makroalger i Sverige är cirka 1 100, och de ingår i någon av följande sex grupper: cyanobakterier (blågrönalger), brunalger, gulgrönalger, rödalger, grönalger eller kransalger. I rödlistningssammanhang har hittills bara makroalger - och inga mikroalger - bedömts. Algerna fördes förr till växterna på grund av sin fotosyntetiska förmåga. De allra flesta arterna finns i vatten.

Begreppet alger

är emellertid ett samlingsnamn på organismer som hör till olika delar av grupperna bakterier, protister och växter. Traditionellt indelas algerna i mikro- och makroalger beroende på om de antingen är mikroskopiskt små eller synliga för blotta ögat. Inom båda grupperna finns både encelliga och flercelliga arter. 

Med undantag för gruppen kransalger är det mycket dåliga kunskapsläget ett generellt problem vid bedömningen av algernas status. 

 

Undervattensbild med gröna och rosa växter. Foto

Bild tagen i en liten fors nedströms en damm i Pukaström, Alvesta kommun. Dominerar gör den röda rödalgen rödpyssling Audouinella hermannii. Den lite blågröna är också en rödalg, falsk pärlbandsalg Sirodotia suecica. Även rödalgerna pärlbandsalg Batrachospermum gelatinosum och dvärgpyssling Audouinella pygmaea syns på bilden. I mitten grönalgsläktet hantelalger Microspora sannolikt arten wittrockii. Foto: Roland Bengtsson

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.