Expertkommittén för alger

Senast ändrad: 15 mars 2024

I expertkommittén för alger arbetar nio sakkunniga som brinner för att öka kunskapen om svenska alger, såväl i havet som i sjöar. Detta genom bl.a. rödlistebedömningar och upprättandet av en nationell checklista för makroalger. Gruppen består av forskare och konsulter från olika delar av landet med lång erfarenhet och djup kunskap om algernas taxonomi, ekologi och förekomst.

Gröna och mörklila gelekulor. Foto

Sjöplommon Nostoc pruniforme från sjön Båven funna uppspolade på stranden.  De röda kulornas färg beror på att de befunnit sig lite för länge på för djupt vatten och då tar det röda färgämnet fykoerytrin överhanden. Foto: Roland Bengtsson

Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Roland Bengtsson har varit ledamot i algkommittén sedan starten 1994. Han har under många år undervisat om makroalger på Uppsala universitet.  Arbetat lång tid på IVL med miljöövervakning av sötvatten med hjälp av fastsittande alger och kärlväxter. Sedan 2010 arbetar Roland enbart med limniska makroalger bl.a. med att ta fram en fotoflora.

Christina Halling är algansvarig på SLU Artdatabanken sedan 2016 där hon även arbetar med andra marina naturvårdsfrågor. Disputerad systemekolog med bred marinekologisk erfarenhet och ett särskilt intresse för marina makroalger och deras ekologiska betydelse i stort samt för utvecklandet av ett hållbart vattenbruk.

Gustav Johansson är disputerad växtekolog vars hjärta särskilt klappar för rara kransalger. Egenföretagare och inventeringsproffs med undervattensvegetation och fiskyngelproduktion som specialitet. Har arbetat mycket med grunda havsvikar för Upplandsstiftelsen men även med marin basinventering.

Maria Kahlert är disputerad limnolog och expert på kiselalger. I sin forskning utvecklar hon förbättrade metoder för övervakning av sötvatten bl.a. med hjälp av DNA-analyser av kiselalger.

Lena Kautsky är disputerad växtekolog med mångåriga studier av marina makroalger och kärlväxters ekologi i Östersjön. Speciellt intresserad av frågor kring påverkan av miljöföroreningar och anpassningar hos makroalger. Har ett specielllt stort intresse för tång i alla dess former

Tina Kyrkander är limnolog som är med och driver ett miljökonsultbolag där hon bland annat arbetar med diverse makrofytutredningar. Har inventerat mycket inom ÅGP för kransalger och är en av de nationella referenspersonerna för artbestämning. Blandar gärna denna typ av sensationsbotanik med mer jordnära åtgärdsutredningar om främmande arter.

Ellen Schagerström arbetar med den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön. Hon är marin växtekolog som har disputerat på den för Östersjön endemiska arten smaltång men arbetar nu även med blåstång. Intresset ligger främst på makroalgernas ekologi och funktion.

Inger Wallentinus disputerade 1979 på makroalgernas ekologi, produktion och utbredning i Trosa-Asköområdet. Hade då i tio år undervisat om makroalger vid Tjärnö på västkusten. Blev 1984 professor i marin botanik i Göteborg, också då med inriktning på makroalger. Var 2002-2007 koordinator för ett projekt om introducerade arter i svenska vatten. Algkommitténs sekreterare.

Eva Willén, disputerad växtekolog med akvatisk inriktning. Mångårigt forskningsarbete med planktiska alger och algblomningsproblem i sötvatten i vattenkvalitetsbedömningar. Koordinator för projektet System Aqua med start i mitten av 1990-talet om naturvärdering av sjöar och vattendrag. Delaktig i projekt om introducerade arter i vattenmiljöer på 2000-talet. Har numer stort intresse för sötvattnets rödalger. Ordförande i Algkommittén.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.