Prakttrappmossa – lätt att känna igen men svår att finna

Senast ändrad: 21 maj 2024
Högt, avlångt skott med gulbruna blad längs hela vägen. Foto

Prakttrappmossa är en ny art för Sverige men har troligtvis funnits här en längre tid. Arten, som är stor och lätt igenkännbar för den intresserade, har förmodligen ett mycket begränsat utbredningsområde i Sverige och har därför inte upptäckts, förrän nu…

Under en tur till Skäckerfjällen i västra Jämtland upptäcktes prakttrappmossan Anastrophyllum donnianum. Den växte i relativt rena bestånd i en nordvänd sluttning, i sänkor ned mot en myr strax ovanför skogsgränsen. I närheten fanns arter såsom purpurmylia Mylia taylorii, grå raggmossa Racomitrium lanuginosum och myrlilja Narthecium ossifragum.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Många tillskott till den svenska mossfloran uppkommer av att arter splittras till flera, ofta efter nya genetiska studier. Andra arter är på spridning, bland annat på grund av klimatförändringar. Prakttrappmossa är dock en art som har varit känd i Norge sedan länge, den finns beskriven i bestämningslitteratur redan 1934, och inget tyder på att arten är på spridning. Upptäckten i Sverige gjordes i ett område som är mycket dåligt undersökt när det gäller mossor, och arten har säkerligen funnits på platsen länge.

Västra Jämtland har länge varit känt som ett oceaniskt präglat landskap där många mossor och lavar gynnas av den höga nederbörden. Prakttrappmossan, som är relativt stor och karakteristisk till utseendet, är ett tillskott till de västliga levermossor som förekommer i området.

Andra västliga levermossor som förekommer i Jämtland är till exempel snedbladsmossa Anastrepta orcadensis, piskfingermossa Lepidozia pearsonii och västlig fingerfliksmossa Kurzia trichoclados. Fredrik Larsson i Jämtland har uppmärksammat denna i Sverige unika livsmiljö för mossor bland annat ii en tidigare Dagens natur. För den som är hugad finns många förekomster av dessa arter att hitta. Och vem vet? Kanske finns rent av ytterligare någon art att upptäcka.

Lär dig mer om västliga levermossor

Eftersom många av de västliga levermossorna är vanligare i Skottland och på Irland finns mer information i framför allt brittisk litteratur. Dessutom har British Bryological Society tillgängliggjort information från sin fältguide och atlas på deras webbplats. Det går även att läsa mer om prakttrappmossa i Artfakta.

Mossföreningarna i Sverige, Norge och Storbritannien anordnar 22 maj ett webbinarium om oceaniska levermossamhällen. Den som är intresserad av lära sig mer om denna grupp av mossor och deras levnadsmiljö i ett bredare perspektiv är välkommen att delta. Läs mer på Mossornas Vänners webbplats.

Text: Niklas Lönnell & Kristoffer Hylander

Mer information:

Prakttrappmossa i Artfakta

Prakttrappmossa på British Bryological Societys webbplats

Artikel i Dagens natur om upptäckt av levermossamhälle i västra Jämtland

 

Litteratur:

Litteratur med mer information

Atherton, I., Bosanquet, S. & Lawley, M. 2010. Mosses and liverworts of Britain and Ireland – a field guide. British Bryological Society, Plymouth.

Blockeel, T.L., Bosanquet, S.D.S., Hill, M.O. & Preston, C.D. (red.) 2014. Atlas of British & Irish Bryophytes. Pisces Publications, Newbury.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. Nordic Bryological Society, Lund.

Jörgensen E. 1934. Norges Levermoser. – Bergens Museums skrifter 16: 1–343.

Larsson, F. 2022. Okänt levermossamhälle upptäckt i västra Jämtland – Fauna och Flora 117(4): 10–15.

Paton, J.A. 1999. The liverwort flora of the British Isles. Harley Books, Colchester.

Fakta:

Vad är Artfakta?

artfakta.se hittar du fakta om främst svenska arter, men även arter som skulle kunna påträffas i Sverige. Här finns även interaktiva bestämningsnycklar som hjälper dig att identifiera en organism till rätt art eller artgrupp genom att välja bland olika beskrivningar.

Vad är Artportalen?

 artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många människor bidrar med information om att de sett en eller flera arter på en viss plats i naturen, så kallade artobservationer eller fynd, hjälper det till att skapa en tydlig bild av arters förekomst. Observationer av arter över tid ger också viktig information om och hur arternas populationer förändras. Denna kunskap är viktig för att kunna prioritera och planera naturvårdsåtgärder och för att förebygga miljö- och klimatproblem.