Ett okänt levermossamhälle för Sverige upptäckt i västra Jämtland

Senast ändrad: 21 februari 2024
Levermossa närbild Foto

[Publicerad 2023-03-03]. I västra Jämtland har naturvårdsbiologen Fredrik Larsson hittat många arter av levermossor, som gynnas av ett oceaniskt klimat. Vanligtvis förekommer vissa av arterna sparsamt men här skapar de tillsammans en helt ny naturtyp. Ett unikt, mattbildande levermossamhälle. Mest framträdande är levermossamhället på kuperade tallmyrar.

I samband med letandet efter en sällsynt levermossa i västra Jämtland upptäckte Fredrik Larsson en rad ovanliga arter. Vid en närmare titt bildade de ett mattbildande levermossamhälle. Det påminner om det som britterna kallar northern hepatic mat. En naturtyp som definieras av en specialiserad levermossflora som i Europa har en begränsad utbredning på Irland, Brittiska öarna, Färöarna och i västligaste Norge. Västra Jämtland har länge varit känt som ett oceaniskt präglat landskap med stora likheter med sydvästra Sverige. Det visar sig bland annat i kärlväxtfloran med myrlilja på fukthedar och myrar samt rikliga mängder kambräken i skogarna.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Grön moss mark med träd i bakgrunden FotoTerrängtäckande tallmyr utgör typmiljön för det oceaniska levermossamhället. Foto: Fredrik Larsson

Just detta område präglas av något så ovanligt som terrängtäckande mossar, en mycket ovanlig myrtyp för Sverige. Denna del av västra Jämtland är också utpekat som potentiellt område för tempererade eller boreala regnskogar.

Vegetationsbildande på torv

Flera av arterna är kända i Sverige sedan tidigare men växer då på annat substrat eller i andra miljöer. Levermossamhället är som mest utvecklat och framträdande på sluttande myr med exponerad torv. Levermossamhället fortsätter sedan upp på fjällheden där artsammansättningen blir något annorlunda. Till sist förekommer också levermossfloran nere i granskogen.

Grön mossa i närbild FotoVästlig fingerfliksmossa i en tät aromatisk kudde tillsammans med purpurmylia. Foto: Fredrik Larsson

Artsamhället

Arterna i levermossamhället är snedbladsmossa, Anastrepta orcadensis en art med oceanisk utbredning och med mycket sparsamma förekomster i landet. Vanligtvis förekommer den i enstaka små bestånd på block eller klippväggar i skogsklädda raviner och dalgångar.! Här finns också västlig fingerfliksmossa Kurzia trichoclados som bildar karaktäristiska och aromatiska kuddar och är en av Sveriges ovanligaste levermossor. Purpurmylia Mylia taylorii som är mycket allmän. Liten revmossa Bazzania tricrenata, stor revmossa Bazzania trilobata och nervveckmossa Diplophyllum albicans är karaktäristiska. En ny art för Jämtland är kornknutmossa Odontoschisma denudatum. Det är främst snedbladsmossa och västlig fingerfliksmossa som är mer utpräglade oceaniska arter. Att de i i västra Jämtland är mattbildande och förekommer rikligt på kvadratkilometerstora ytor är mycket anmärkningsvärt. Fuktheden hyser också ett par intressanta bladmossor. Mest framträdande är skuggmossa Dicranodontium denudatum. Skuggmossa är ovanlig i Jämtland i övrigt och växer företrädesvis alltid i skog. Västlig hakmossa och vågig sidenmossa växer ute på fukthed och i skogen. Även dessa mossor har en tydlig sydvästlig utbredning i Sverige.

Ny vegetationstyp

Levermossamhället är nytt för Sverige och är en vegetationstyp definierad av mattbildande oceaniska levermossor, en hepatic mat, med bland annat snedbladsmossa, västlig fingerfliksmossa, purpurmylia och stor revmossa i spetsen. Eftersom den särskiljer sig från northern hepatic mat och även den i västra Norge bör den enligt Fredrik och ett flertal personer med stor brypofytisk erfarenhet, vara något annat. Vad som är tydligt i västra Jämtland är den boreala prägeln. Landskapet hyser stora arealer granskogar där vintrarna är långa, kalla och snörika vilket skiljer sig från både Brittiska öarna och Norge. Fredrik föreslår arbetsnamnet boreal hepatic mat för det mattbildande levermossamhället i västra Jämtland.

Text: Fredrik Larsson

En djupare beskrivning finns i originalartikeln; Larsson, F. 2022. Okänt levermossamhälle upptäckt i västra Jämtland – Fauna och Flora 117(4): 10–15.

Fakta:

I artikelflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård. Tipsa gärna redaktionen om du har en nyhet eller idé. Mer om Dagens natur.