Hoppa till huvudinnehåll

Vårt arbete med främmande arter

SLU Artdatabanken har flera uppdrag för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som handlar om främmande och invasiva arter.

Buskage av grön växt med rosa-lila blommor. Foto

Risklista 2024

Under 2023-2024 pågår arbetet med uppdatering av den nu gällande nationell riskklassificering av främmande arter. Under riskklassificeringsarbetet används metoden ”GEIAA”: Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species. Det är en modell för klassificering, i huvudsak utarbetad av norska Artsdatabanken. Modellen bygger på en uppskattning av hur stor risk en främmande art utgör för inhemsk biologisk mångfald, utifrån kunskap om arternas biologi (habitatkrav, spridningsförmåga, livscykel, etc) i kombination med antaganden om framtida klimat.

I uppdraget har SLU Artdatabanken haft generella klimatscenarier för en period på 50 år framåt i tiden att ta hänsyn till. De bygger på antagandet att framtiden är fossilintensiv med fortsatt höga utsläpp.

Vad är en främmande invasiv art

Främmande arter är utan tvekan en viktig och helt integrerad del av svenskt jord- och skogsbruk, och främmande arter trivs och frodas i våra trädgårdar. Men vissa nykomlingar – de s.k. invasiva arterna - kan ställa till stora problem.

Närbild på kvistar som förgrenas ut med täta, gröna, blöta och smala blad. Foto

Här hittar du ett urval av invasiva arter

Till exempel kinesisk ullhandskrabba som finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. De senaste hundra åren har arten spridits utanför sin naturliga utbredning i Asien, och finns nu i större delen av Europas floder och hamnområden.

Krabba med ludna främre klor sedd ovanifrån på rödaktig bakgrund. Foto

Riskklassificering 2017-2018

SLU Artdatabanken genomförde under perioden mars–augusti 2017 en översiktlig genomgång av främmande arter med utgångspunkt i IUCN:s metodik ”EICAT”: Environmental Impact Classification for Alien Taxa.

Fyra gula blommor sticker upp ur brunaktigt vatten, omgivna av gröna blad som ligger på ytan. Foto
Närbild på man som tittar i en lupp på ett småkryp. Foto.

På Naturvårdsverkets webbplats

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats

CBM:s rapport: Spridningsvägar för invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Andra uppdrag gällande främmande arter

Vi svarar för en rad tjänster som ska underlätta arbetet med invasiva främmande arter. Vi har tidigare  tagit fram en inrapporteringslösning för invasiva främmande arter och gjort det möjligt att söka ut invasiva främmande arter i fyndkartor.

SLU Artdatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat en webbportal åt NOBANIS – European Network on Invasive Alien Species. Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra och centrala Europa. Arbetet har rönt stort intresse och flera länder har anmält intresse för att bli medlemmar. Portalen uppdateras kontinuerligt av representanter för deltagande länder (i Sveriges fall av Naturvårdsverket). 

Huvudbild: © Johan Samuelsson/SLU Artdatabanken

Publicerad: 02 juli 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…