Hoppa till huvudinnehåll

Arter och natur

Här kan du hitta svar på frågor som handlar om våra olika ämnesområden. Vill du hitta information om specifika arter, resultat för rödlistning eller i vissa fall rapportera fynd så kan du gå till Artfakta. Vill du rapportera eller söka fynduppgifter så kan du gå till Artportalen.

Vad är en art?

Ungefär 60 000 flercelliga arter är kända från Sverige – kunskapen varierar mycket och i flera organismgrupper finns stora kunskapsluckor. SLU Artdatabanken arbetar långsiktigt med att analysera, sammanställa och tillgängliggöra information om svenska arter.

Svart skalbagge bland grässtrån. Foto

Vad är rödlistning?

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Här hittar du information om vad rödlistning innebär - vill du söka efter arters bedömning ska du gå till webbtjänsten Artfakta.se.

Fläckig insekt på grönt blad. Foto

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. De tränger ut naturligt förekommande arter och är ett av de största hotet mot den biologiska mångfalden. Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Blomma på arten jättebalsamin med rosa-lila blomblad. Foto

Vad är en organismgrupp?

SLU Artdatabanken arbetar långsiktigt med att analysera, sammanställa och tillgängliggöra information om svenska arter. Arbetet genomförs gruppvis i så kallade organismgrupper. Huvudsakligen är detta en funktionell gruppindelning - för att göra det enklare att jobba - även om de flesta av våra organismgrupper också är systematiska grupper.

Spindel framifrån på grönt blad. Foto

Vad är en naturtyp?

För att enklare överblicka den svenska naturens mångformighet kan landskapet delas in i ett antal naturtyper. SLU Artdatabanken arbetar med naturtypsindelning på flera olika nivåer, som ett led att underlätta arbetet med miljöövervakning och uppföljning. Exempel på naturtyper är t ex skog, våtmarker och odlingslandskapet.

Vad är en skyddsklassad art?

Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för våra mest känsliga arter döljs eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. Exakta fyndplatser för dessa s.k. skyddsklassade arter visas därför inte öppet för allmänheten.

Närbild på fjällrävunges huvud. Foto

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald definieras ofta internationellt som "Variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår”. Samtidigt som världens biologiska mångfald går förlorad i snabb takt blir vi mer och mer medvetna om dess betydelse för oss människor.

Vit svamp mot blå bakgrund. Foto

Vad är naturvård?

Svensk naturvård ska skydda och förvalta värdefulla områden och arter och möta människans behov av att nyttja naturen och allt som naturen ger. Det handlar alltså om miljöövervakning och olika typer av skydd. T ex måste medlemsländerna i Europeiska EU införliva en rad olika direktiv i sin egen nationella lagstiftning.

Två lila blommor i skogsmiljö. Foto

Vad är taxonomi?

Taxonomi och systematik handlar om att beskriva, namnge och klassificera organismer samt att härleda deras evolutionära släktskap. Taxonomin är en del av systematiken. Systematiken innefattar även studier av släktskap mellan olika organismer, alltså deras evolutionära historia (fylogeni).

Man från 1700-talet och en groda. Illustration

Huvudbild: © Krister Hall/SLU Artdatabanken

Publicerad: 15 mars 2023 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…