Hoppa till huvudinnehåll

Vad är naturvård?

Naturvårdens uppgift är att skydda och förvalta värdefulla områden och arter samt att möta människans behov av att nyttja naturen och allt som naturen ger.

Illustation av en mossas kapsel.

EU-direktiv och nationella miljömål

Medlemsländerna i den Europeiska unionen (EU) är tvingade att införliva en rad olika direktiv i sin egen nationella lagstiftning. I Sverige har det skett genom ändringar i miljöbalken och i förordningarna under denna. Det är också tvingande för länderna att nå miljömålen som direktiven beskriver. Däremot har de enskilda medlemsländerna ofta relativt stora frihetsgrader beträffande vägen till målen. Läs mer om t.ex. vem som gör vad på webbplatsen Sveriges nationella miljömål, eller läs mer om den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål.

Aktuella direktiv

 

Illustration: Polyanna von Knorring. Nickpottia Microbryum curvicollum

SLU Artdatabankens arbete med EU:s naturvårdsdirektiv

SLU Artdatabanken har flera arbetsuppgifter som kopplar till Art- och habitatdirektivet (Artikel 17) och Fågeldirektivet (Artikel 12). På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar vi bl.a. med att:

  • utveckla och förvalta system för datainsamling som ligger till grund för övervakning, analys och uppföljning av de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet
  • sammanställa förslag till uppföljningsrapport till EU enligt samma direktiv
  • ta fram underlag (uppföljningar, analyser och granskningar) som relaterar till direktiven, t.ex. ta fram förslag på nya Natura 2000-områden eller att fungera som stöd till länsstyrelser i deras arbete med Natura 2000 när det gäller uppföljning

Vi arbetar även med de beröringar som finns mellan de två ovan nämnda direktiven och två andra EU-direktiv:

SLU Artdatabanken representerar SLU i det konsortium som står bakom European Topic Centre on Biological Diversity (ETC). (öppnas på Eionets webbplats) Vi representerar även Sverige i två arbetsgrupper under EU-kommissionen där våra art- och naturtypsexperter bidrar i den EU-gemensamma diskussionen som syftar till att förbättra och effektivisera genomförandet av direktiven.

Huvudbild: © Pavel Bína/SLU Artdatabanken

Publicerad: 21 februari 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…