EU:s art- och habitatdirektiv

Senast ändrad: 14 februari 2019
artikel17_norna(JS).jpg

Gynnsam bevarandestatus

Varje medlemsland har skyldighet att se till att alla arter och naturtyper som ingår har så kallad gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att utbredningsområde, areal, populationsutveckling och andra kvaliteter finns och kan bibehållas (SFS 1998:1252 och SFS 2007:845)

Rapportering

I direktivet står också att vi måste ha en övervakning för att kunna bevaka tillståndet för de här arterna och naturtyperna. Vi måste även rapportera med jämna mellanrum till EU hur vi sköter våra åtaganden och hur statusen ser ut. ArtDatabanken har, på uppdrag av Naturvårdsverket, utfört rapporteringen av statusen som genomfördes senast 2013.

Arter

De arter som finns upptagna i art- och habitatdirektivet betraktas som skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. De delas in i tre olika kategorier och tillhör bilagorna 2, 4 och 5:

  • Arter vars livsmiljö ska skyddas (bilaga 2). Det innebär att särskilda bevarandeområden (Special Area of Conservation SAC) ska avsättas för att ingå i Natura 2000-nätverket.
  • Arter som kräver strikt skydd (bilaga 4), t.ex. fridlysning. Många av arterna i bilaga 2 finns även i bilaga 4.
  • Arter som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder (bilaga 5) om det finns risk att de minskar p.g.a. insamling eller annan exploatering.

Naturtyper

De naturtyper som står med i art- och habitatdirektivet är sådana som anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Detta innebär att naturtyper som vi i Sverige inte betraktar som särskilt spektakulära och är ganska vanliga kan finnas med, t.ex. barrskog. I direktivet kallas den för västlig taiga. Även naturtyper som anses värdefulla i ett svenskt perspektiv ingår i art- och habitatdirektivet, t.ex. artrika gräsmarker, olika våtmarker och ”urskogar” samt vattendrag, fjälltyper och marina miljöer. De flesta av Sveriges naturreservat innehåller flera av art- och habitatdirektivets naturtyper.


Kontaktinformation

Lena Tranvik, Programchef naturvård
ArtDatabanken, SLU
lena.tranvik@slu.se018-672478

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se