Hoppa till huvudinnehåll

Vad är biologisk mångfald?

SLU Artdatabanken arbetar för att öka medvetenheten om människans beroende av biologisk mångfald – nu och på lång sikt.

Lila boll med vita taggar. Illustration

Varför minskar den biologiska mångfalden?

Minskningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror till stor del på att det moderna skogs- och jordbruket har förändrat eller förstört många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika landsbygd har ersatts av vidsträckta och likformiga skogsområden eller åkrar där bara ett litet antal växter och djur kan leva. Samtidigt har igenväxning och förbuskning av jordbruksmarker försämrat chanserna för många arter som behöver öppna och hävdade (vårdade) landskap. Även förändringar inom fiskerinäringen och industriell miljöförstöring bidrar till minskningen.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald definieras ofta internationellt som "Variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår”. Samtidigt som världens biologiska mångfald går förlorad i snabb takt blir vi mer och mer medvetna om dess betydelse för oss människor, och att vi i högsta grad är beroende av naturens ekosystemtjänster. Genom konventionen om biologisk mångfald har världen enats om att vi tillsammans måste stoppa förlusten av arter, populationer och ekosystem. Arterna är de centrala byggstenarna i den biologiska mångfalden - för att förstå ekosystemens funktioner och betydelse behöver vi kunskap om arter.

Purpursjömus. Illustration: Helena Samuelsson

Varför ska den biologiska mångfalden bevaras?

Ekologiska motiv: Biologisk mångfald är förutsättningen för upprätthållandet av ekologiska system som också människan är beroende av.

Materiella och ekonomiska motiv: Vi människor är beroende av produkter från naturen. Man kan fortfarande hitta många arter som kan användas till nya mediciner, mat, industriprodukter m.m.

Etiska motiv: Alla arter har rätt att leva vidare på jorden. Vi har ett ansvar att förvalta den biologiska mångfalden och lämna den vidare till kommande generationer.

Kulturella och sociala motiv: Naturen och dess arter är en källa till kreativitet, skönhetsupplevelser och inspiration. Biologisk mångfald är en del av vårt kulturarv och bidrar till vår livskvalitet.

Hälsomotiv: Människor mår bättre av att vistas i naturen. Stressreaktioner minskar i kontakt med växter och djur.

Huvudbild: © Michael Krikorev/SLU Artdatabanken

Publicerad: 21 februari 2024 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se
Loading…