Hoppa till huvudinnehåll

Upprop - arter att leta efter

En stor del av kunskapen om svenska arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad. Här nedan listas pågående upprop för olika arter och artgrupper. Du behövs - ge dig ut och leta efter arter!
Vedticka som med brungul undersida sitter fast på en gran. Foto

Leta och samla in granticka

Vill du ge dig ut i skogen och leta efter granticka och samtidigt öka kunskapen om deras utbredning och förekomst i Sverige? Följ då denna instruktion för insamling och dokumentation:

Fjärilar att leta efter

Här listas arter vars förekomst och utbredning vi behöver hjälp med att kartlägga för att bättre kunna utvärdera deras status för rödlistan. Samtliga är arter som är möjliga att hitta och känna igen. Rapportera fynd via Artportalen. Bifoga helst bild så att fyndet går att validera i efterhand. Om ni återbesöker tidigare kända lokaler utan att hitta arten rapportera gärna som ”ej återfunnen”, eftersom detta också är viktig information.

Guldstekeln (Chrysis viridula) som parasiterar lergetingar Odynerus spp. Foto: Niklas Johansson

Steklar att leta efter

Inför kommande rödlista avses ett flertal nya stekelfamiljer behandlas, bland annat parasitsteklar. Parasitsteklar är genom sin placering på en hög trofisk nivå i ekosystemet troligen goda indikatorer på tillståndet i naturen. Fortfarande har vi tyvärr ganska dålig koll på utbredningen för många av arterna men trots att arterna generellt ha ansetts svåra att bestämma finns några iögonfallande parasitsteklar att leta efter i sommar.

Strandsandjägare (Cicindela maritima)

Skalbaggar att leta efter

Under den här rubriken kommer då och då intressanta arter lyftas fram. Det kan vara skalbaggsarter som verkar minska i naturen, men det kan också vara arter som verkar öka och sprida sig. Det kan också vara arter där ny kunskap om biologin har gjort det lättare att leta efter dem. Gemensamt är att det är arter som inte är omöjliga att vare sig hitta eller att känna igen, men som vi ändå har överraskande dålig koll på. Dina observationer behövs!

mycena fagetorum 2

Svampar att leta efter

Ni får gärna tipsa om arter som är strikt knutna till äldre alm eller ask, eller till andra substrat som snabbt försvinner i Sverige. Något ytterligare att tänka på är att fånga upp förändringar av habitatkvalitén i arternas växtmiljö eller substrat. Även om växtplatserna och dess miljöer i stort finns kvar kan förändringar i habitatkvalitén leda till försämrade möjligheter att fortleva för en art.

Blodigel på sandig botten. Foto

Rapportera blodigel

Har du blodiglar där du badar? Hjälp till att kartlägga blodiglarnas utbredning. Nu kan du enkelt rapportera dina fynd av blodiglar via det nya rapporteringsverktyget ”Rappen”.

Stenmård. Foto: Per-Arne Åhlén

Stenmård: ny däggdjursart i Sverige

Stenmård har för första gången med säkerhet påträffats i Sverige, och det verkar till och med kunna finnas en liten population. Arten finns närmast i Danmark. Alla observationer bör nu rapporteras in på Artportalen.

Två män står bredvid ett vattendrag och tittar i kikare.

Rapportera fynd av arter

Hjälp till att öka kunskapen om Sveriges arter genom att rapportera in fynd till Artportalen eller Artfakta. Eller bli Fauna- eller floraväktare. Du har roligt och bidrar samtidigt till att bygga upp ett bättre underlag för naturvårdsarbetet.

Loading…