Vad är ekosystemtjänster?

Senast ändrad: 25 januari 2022
Insekt full av gul pollen som sitter på en gul blomma

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster är alltså grunden för vår välfärd.

Begreppet och tankesättet används för att synliggöra de värden som naturen och den biologiska mångfalden ger oss människor. Exempel på ekosystemtjänster är:

  • att växter renar luft
  • att buskar dämpar buller
  • att gräsmattor renar regnvatten
  • att bin pollinerar grödor
  • att bakterier och maskar gör jorden bördig
  • - och sist men inte minst den hälsa och livskvalitet människan får av naturen

Trots att ekosystemtjänster är grunden i vår välfärd är de ofta osynliga i flera samhällsbeslut och tas ofta för givna. Att använda begreppet ekosystemtjänster är ett sätt (ett verktyg) att visa och synliggöra hur vi människor är beroende av att ekosystemen fungerar. Genom att se och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida välfärd och livskvalitet  både på kort och lång sikt.

 

Argument för mer ekosystemtjänster (rapport på Naturvårdsverkets webbplats)

 

Definitioner - internationellt vedertagna

Ekosystem definieras som "Ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och dessas icke-levande miljö som interagerar till en funktionell enhet" (CBD).

Ekosystemtjänster definieras som "Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande" (TEEB).

Fakta:

Indelning av ekosystemtjänster (med exempel):

  • Försörjande: spannmål, dricksvatten, trävirke, bioenergi
  • Reglerande: luftrening, pollinering, klimatreglering
  • Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv och turism
  • Stödjande: fotosyntes, bildning av jordmån, biogeokemiska kretslopp

Baserat på internationellt vedertaget system som används av Naturvårdsverket.


Kontaktinformation

Lena Tranvik, ställföreträdande chef SLU Artdatabanken
Enhetschef Terrestra ekosystem
SLU Artdatabanken
lena.tranvik@slu.se 018-672478