Marina evertebrater

Senast ändrad: 15 mars 2024
Växtlighet under vatten, sjöstjärna.Hårdbottenmiljö. Foto

Evertebrater (ryggradslösa djur) är inte en homogen grupp av djur, utan ett samlingsnamn för alla djurgrupper som inte är vertebrater (ryggradsdjur). Av alla djurarter är cirka 97 procent evertebrater. Många av dessa är marina och några grupper finns enbart i havet t.ex.: tagghudingar, armfotingar och koralldjur.

Många marina arter har mycket specifika krav på sin livsmiljö när det gäller t.ex. salthalt, temperatur, vattenkvalitet, djup och bottensubstrat. I Sverige finns en rad skiftande havsmiljöer, från helt marin miljö i Skagerrak till nästan sötvattenslik i Bottenviken. Många arter lever på eller är nergrävda i mjuka ler-, sand- eller grusbottnar, medan andra är fästa till hårda stenar och klippor. Ytterligare andra arter lever hela sina liv fritt i vattenmassan.

Hittills har följande djurgrupper bedömts inom rödlistningsarbetet:

  • tagghudingar (sjöborrar, sjögurkor, sjöstjärnor, ormstjärnor och liljestjärnor)
  • armfotingar
  • koralldjur
  • manteldjur
  • kräftdjur (tiofotade kräftdjur, rankfotingar, kommakräftor, fem familjer av märlkräftorna och fyra familjer av gråsuggor och tånglöss)
  • havsborstmaskar (underordningen Terebelliformia samt familjerna Nephtyidae och Sabellidae)
  • blötdjur (musslor, bläckfiskar, snäckor, ledsnäckor och tandsnäckor)

Vi vet mindre om livsmiljöerna i havet än om miljöerna på land, och många marina artgrupper kan överhuvudtaget inte bedömas utifrån rödlistningskriterierna pga. att kunskapsläget inte är tillräckligt. Inte ens i de grupper som vi har arbetat med har samtliga arter kunnat bedömas, för att vi vet för lite om deras förekomst i svenska vatten och hur de lever. Men kunskapsläget ökar hela tiden ooch inför varje ny rödlista behandlas och rödlistebedöms fler och fler arter och grupper.

Till Rödlistan 2020 bedömdes 793 marina ryggradslösa djur och av dessa rödlistades 351 arter enligt rödlistekriterierna. För ca hälften av de rödlistade arterna fanns det för lite kunskap för att man skulle kunna placera dem i en speciell hotkategori, utan de blev klassade i kategorin ”Kunskapsbrist”, DD.


Bottenbild men koraller och stenar. Foto

Bratten på 300 m djup. På bilden finns hornkorallen sjöris Paramuricea placomus, ett par medusahuvuden (ormstjärnorna Gorgonocephalus caputmedusae), svampdjuren Phakellia ventilabrum nere till vänster och Mycale lingua uppe till höger, en djuphavssjöborre Gracilechinus elegans och rödvita karamellräkor Atlantopandalus propinqvus. Foto: Tomas Lundälv

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Kerstin Mo, marina evertebrater, koordinator Marint faunaväkteri
SLU Artdatabanken
kerstin.mo@slu.se 018-672652