Expertkommittén för marina evertebrater

Senast ändrad: 15 mars 2024

I expertkommittén för marina ryggradslösa djur arbetar experter med att samla in och sammanställa fynd och utbredningsuppgifter av arter från miljöövervakningar, inventeringar, karteringar, museer m.m., samt att sammanställa fakta om arternas ekologi och levnadskrav för att kunna göra välgrundade bedömningar i rödlistearbetet.


Tillsammans har vi stor kunskap om såväl nutida trender hos arter som historiska data, marina arters ekologi och livsstrategier, och är dessutom kunniga i artbestämning. Ledamöterna i gruppen har olika specialiteter och inriktningar gällande artgrupper och regionala förekomster vilket ger oss i gruppen ytterligare fördjupad sammantagen kunskap.

Sju personer på en gräsmatta med lövträd i bakgrunden. En person är infälld i bilden. Foto

Expertkommittén för marina evertebrater 2021-2025. Från vänster: Stefan Agrénius, Caroline Raymond, Kennet Lundin, Matz Berggren, Kerstin Mo, Arne Nygren och Tomas Lundälv. Infälld i bilden Peter Göransson. Foto: Johan Samuelsson

Stefan Agrénius har tidigare varit anställd vid Göteborgs universitet och har under många år ansvarat för den nationella miljöövervakningen av marin mjukbottenfauna i Västerhavet, men är numera pensionär. Han har även undervisat i artkunskap och diversitet om marina evertebrater, samt deltagit i faunainventeringarna gjorda i Kattegatt och Skagerrak sedan 2004. Han har varit med i SLU Artdatabankens expertkommitté sedan 2002, där hans specialistområde är fauna på marina sedimentbottnar.

Matz Berggren är seniorforskare vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Är numera deltidspensionär med ett fortsatt specialintresse av kräftdjur. Arbetar med taxonomi och systematik hos högre kräftdjur och deras anpassningar till miljön. Var expeditionsledare för Artprojektets marina inventeringar längs svenska västkusten 2006-2009. Har arbetat med tropiska räkors habitatpreferenser i korallrev. Skriver på en kommande bok om tiofotade kräftdjur (Decapoda Crustacea) för Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Peter Göransson arbetar sedan mer än 30 år tillbaka med undersökningar av marin bottenfauna och biotopkarteringar, främst i Kattegatt och Öresund. Har tagit initiativ till marina reservat i Öresund, Knähaken och Grollegrund. Publicerat vetenskapliga artiklar om långtidsutvecklingen av bottenfaunan i Kattegatt, Kungsbackafjorden och Öresund samt fynden av två helt nya arter av havsborstmaskar i Kattegatt.

Kennet Lundin är docent i marinbiologi och specialist på marina ryggradslösa djur, men jobbar ganska brett inom det fältet. Vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum. Aktuella forskningsprojekt är: taxonomi, systematik och morfologi hos nakensnäckor; långsiktiga förändringar i förekomst och utbredning av marina ryggradslösa djur vid svenska västkusten; ultrastruktur och släktskapsförhållande hos paradoxmaskar, ädelstensmaskar och tvåstensmaskar; samt slutligen uppbyggnad av ett referensbibliotek av streckkodsgener (barcodes) för marina ryggradslösa djur.

Tomas Lundälv har arbetat med marin forskning i olika former under hela sitt yrkesliv. Han är specialiserad på hårdbottenorganismer och har främst arbetat med visuella metoder, först genom att följa dynamiken inom marina hårdbottensamhällen genom stereofotografering av fasta provytor och senare genom många olika typer av arbeten med hjälp av fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV). Dessa projekt har legat till grund för inrättandet av ett stort antal marina skyddade områden.

Kerstin Mo är organismgruppsansvarig för marina evertebrater på SLU Artdatabanken, och samordnar arbetet med rödlistning och fakta om arterna. Har tidigare arbetat med miljöövervakning och recipientkontroll, mest på mjuka bottnar.

Arne Nygren

Caroline Raymond är Kvalitetsansvarig för nationell miljöövervakning i Egentliga Östersjön inom delprogrammet mjukbottenlevande makrofauna, utförd av DEEP på Stockholms universitet. Hon är specialintresserad av makrofaunans ekosystemdynamik, dess orsak och effekt.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Kerstin Mo, marina evertebrater, koordinator Marint faunaväkteri
SLU Artdatabanken
kerstin.mo@slu.se 018-672652