Program Flora- och faunavård 2024

Senast ändrad: 17 april 2024

Flora- och faunavård 2024: Skogen – en källa till stolthet. Grafik

Foto: Mårten Dalfors/Johnér Bildbyrå

 

24 april 2024, SLU Campus Ultuna, Uppsala eller digitalt.

Moderator: Sverker Johansson

Deltagarlista – på plats

Deltagarlista - digital

 

09.00 Välkommen
Mark Marissink, SLU Artdatabanken
Pär Forslund, Prorektor SLU

09.15 Skogen, miljöanalys och Artdatabanken
Mark Marissink, SLU Artdatabanken

09.25 Utmaningar för framtidens skogsbruk
Om skogsbruk, naturhänsyn och artskydd. Vetenskap och praktik för biologisk mångfald i skogen. Hur jag ser på alla olika krav, möjligheter och intressen i skogen.
Pernilla Christensen, SLU

09.40 Förutsättningar att samsas om samma skog
Hur olika former för samverkan och deltagande påverkar hur vi styr, brukar och bevarar skogen som naturresurs.
Johanna Johansson, Södertörns högskola

09.55 Skuggskogar − att utmana traditionella skötselmetoder
Om ouppmärksammade och marginaliserade sätt att se på skogen och ”göra” skogsbruk, och hur dessa kan inspirera till förändring och utmana trakthyggesbruket som norm.
Sara Holmgren, SLU

 

10.10 Kaffe

 

10.45 Restaurering löser inte alla problem
Om restaureringsförordningen och den svenska skogen. Var börjar vi och hur når vi hela vägen?
Jörgen Sundin, Naturskyddsföreningen

11.00 Hyggesfritt och naturnära brukande för mer variationsrika skogar
Vad säger Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utredning om hyggesfritt brukande av skogen? Hur definierar vi naturnära skogsbruk och vad har det för roll i en hållbar utveckling?
Helena Dehlin, Skogsstyrelsen

11.15 Naturvårdspris

 

11.30 Lunch

 

13.00 Vad är en skog för dig?

  • 13.10 Amalia Mattsson, familjeskogsbrukare
  • 13.20 Sebastian Kirppu, Skydda skogen

13.20 Frihet och ansvar att forma framtidens skogar
Röster om skog. Det bubblar i skogssverige. Hur tar vi tillvara intresset för nya skogsbruksmetoder som värnar biologisk mångfald?

Panel:

  • Gunnar Lindén, LRF Skog
  • Martin Jentzen, Konsult naturnära skogsbruk 
  • Henrik von Stedingk, FSC
  • Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningen
  • Helena Dehlin, Skogsstyrelsen
  • Maria Saxe, Stora Enso Skog

14.00 Visst går det att få ekonomi i hyggesfritt
Ekonomiska förutsättningar för skiktad skogsskötsel.
Nils Fagerberg, Linnéuniversitetet

14.15 Alternativa skogsbruksmetoders effekter på biologisk mångfald
Vad säger forskningen och erfarenheter om vad vet vi om arternas behov. Och kommer något egentligen att förändras med de nya metoderna?
Anders Dahlberg, SLU

14.30 Naturnära skogsbruk i praktiken
Vad innebär det att bedriva naturnära skogsbruk? Hur gör jag och skiljer det sig från andra sätt?
Martin Jentzen, konsult naturnära skogsbruk

 

14.45 Kaffe

 

15.15 Skogsskötsel som förbättrar statusen för rödlistade arter
Hur vi ska bruka skogen? Optimering ger svar på vilken skogsskötsel som behövs för bästa klimatnytta, skogsbruksekonomi eller att vända trender för rödlistade arter.
Tord Snäll, SLU Artdatabanken

15.25 Kunskap som hjälpmedel – utopi eller verklighet?
Resonemang om krav respektive tillgång på kunskap om arter. Hur rödlistan kan vara ett hjälpmedel i skogsbruket och förhoppningar om att vi ska se arter som den tillgång de är.
Lena Tranvik, SLU Artdatabanken

15.35 Bygdens arter − naturvård efter landskapets förutsättningar
Ett pilotprojekt för att testa möjligheterna att använda information om arter och geodata för att skapa ett beslutsstöd för skoglig naturvårdsplanering.
Per Westerfelt, Skogforsk

15.45 Diskussion

16.00  Skogen − min, din och allas stolthet
Gynnsamt läge för både biologisk mångfald och brukande. Så vill jag att skogsbruket utvecklas redan idag.
Ola Engelmark, författare och skogsföretagare

16.15 Avslutning

16.20 Slut

 


Kontaktinformation

Frågor ang anmälan och övriga praktiska frågor, kontakta konferenssekretariatet flofa@slu.se eller ring 018-67 10 03
Har du frågor om programmet, kontakta johan.samuelsson@slu.se