Hoppa till huvudinnehåll

Artnamn, termer och begrepp

Det är viktigt att tala samma språk. SLU Artdatabanken tillhandahåller aktuella namn på arter samt utvecklar och sammanställer definitioner av naturtyper och andra termer och begrepp inom naturvården.

Ljusgul spindel med brun spindel bakom sitter med benen runt vad som ser ut som en sten inklädd i spindelväv. Foto

Viktigt arbete - att namnge och definiera

En av SLU Artdatabankens huvuduppgifter är att samla in, lagra och förmedla fakta om arter och naturtyper. För att kunna göra det på ett korrekt och organiserat sätt behövs också väldefinierade termer och begrepp.

Ett fundament för SLU Artdatabankens arbete är Dyntaxa, en taxonomisk databas för namnsättning av svenska organismer. Arbetet är en viktig del av Svenska artprojektet och sker i samverkan med Naturvårdsverket och andra berörda aktörer. Ett antal sakkunniga bidrar med innehåll och kvalitetssäkring.

Svenska namn på djur (utom fåglar) som presenteras i någon av SLU Artdatabankens publikationer fastställs av Kommittén för svenska djurnamn. När det gäller svenska fågelnamn har Birdlife Sverige huvudansvaret, liksom arbetsgruppen för svenska växtnamn inom Svenska Botaniska Föreningen när det gäller svenska namn på kärlväxter, mossor, alger, lavar och svampar.

För att lättare tillgängliggöra artinformation, till exempel inom Svenska artprojektet, utvecklar SLU Artdatabanken också en databas som ska tillhandahålla definitioner av ekologiska och morfologiska termer och begrepp.

På uppdrag av Naturvårdsverket har vi arbetat med att ta fram indelningar av svenska naturtyper.

Rödlistan och dess kategorier är exempel på en terminologi som har förändrat naturvården. Naturvårdsarter är ett annat exempel - en samlingsterm för arter som är intressanta för naturvården, genom att de indikerar att ett område har höga naturvärden eller själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Länkar

Externa länkar

Äggspindel Enoplognatha ovata. Foto: Christopher Reisborg

 

Huvudbild: © Krister Hall/SLU Artdatabanken

Publicerad: 25 augusti 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…