Kommittén för svenska djurnamn

Senast ändrad: 11 augusti 2023

Kommittén för svenska djurnamn har som mål att fastställa svenska namn på de djurarter som presenteras i någon SLU Artdatabankens publikationer.

De svenska namn som kommittén antar blir normerande för namnanvändningen inom Svenska artprojektet, i Dyntaxa, Artportalen, Rödlistan och i SLU Artdatabankens övriga arbeten. Förhoppningsvis kommer namnen även att fungera som svensk standard. När det gäller fågelnamn har emellertid Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sveriges Taxonomikommitté huvudansvaret. Svenska Botaniska Föreningens Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn har samma funktion när det gäller kärlväxter, mossor, alger, lavar och svampar.

Kommitténs uppgifter är:

 • att ställa upp rekommendationer för hur svenska namn på djur bör vara utformade och hur de kan ändras
 • att granska förslag på nya namn och ändringar av befintliga namn
 • att vid behov hjälpa till med att komma på nya svenska namn
 • att efter handläggning och lämplig justering fastställa listor över antagna namn
 • att efter behov uppdatera och komplettera tidigare beslutade namnlistor
 • att hålla kontakt och utbyta erfarenheter med Sveriges Ornitologiska Förenings Taxonomikommitté, Arbetsgruppen för svenska växtnamn, eventuella motsvarande grupper i våra grannländer samt, samt svenska noden av Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och FishBase vid Naturhistoriska riksmuseet.

Arbetsgången vid namnsättning, samt publicering och tillgängliggörande

När det finns behov att fastställa svenska namn för en viss djurgrupp ger namnkommittén i uppdrag åt en eller flera experter på denna djurgrupp att presentera ett förslag på svenska namn. Dessa granskas sedan av kommittén, utifrån de riktlinjer för namnsättning som kommittén har utarbetat (se länk nedan). När en preliminär lista har godkänts, skickas denna på remiss till andra experter och olika intresseföreningar, samt läggs oftast ut på SLU Artdatabankens hemsida för att få in synpunkter från en bredare skara av kunniga amatörer och forskare som tidigare inte har varit inblandade i processen. Efter en remisstid på ca tre månader sammanställs eventuella synpunkter och diskuteras av namnkommittén. Därefter tas beslut, och listan offentliggörs på SLU Artdatabankens webbplats.

Medlemmar i Kommittén för svenska djurnamn

 • Maria Backlund, SLU Artdatabanken, ordförande
 • Rut Boström, Nordiska språk, Uppsala universitet
 • Niclas Eklund, Stockholm
 • Bert Gustafsson, Naturhistoriska riksmuseet
 • Ragnar Hall, SLU Artdatabanken
 • Hans-Erik Wanntorp, Sveriges Entomologiska Förening

Därutöver deltar adjungerad expert för respektive organismgrupp.