Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till myndigheter

SLU Artdatabanken ger olika typer av expertstöd till samhället genom att stödja andra myndigheters arbete med biologisk mångfald, t.ex. direkt till enskilda länsstyrelser eller på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Skott av bladmossa med typiskt cylindrisk kapsel på långt skaft med blad en bit upp från botten. Fyrtandsmossa Tetraphis pellucida

Miljöanalytiskt stöd

En viktig del av SLU Artdatabankens arbete är att analysera och utvärdera miljödata till stöd för myndigheter i deras beslutsfattande och framtidsplanering. Genom att använda våra och andras data tar vi fram ny relevant information och kunskap. Analyserna är viktiga inte minst i arbetet med att följa upp måluppfyllelsen av de nationella miljömålen. Vi använder oss av en mängd olika datakällor, varav Artportalens fynddata är viktiga för till exempel bedömning av arternas status. För att kunna använda alla dessa data erbjuder vi ett antal tjänster och verktyg. Här kan vi, externa organisationer och privatpersoner hitta information, data och stöd för analys. Vi är också en av flera aktörer i SBDI (Svensk biodiversitetsinfrastruktur), en nationell e-infrastruktur som erbjuder forskare olika typer av biologisk mångfaldsdata från flera källor. SBDI har dessutom kraftfulla verktyg och tjänster som låter dig hämta, analysera och visualisera denna data.

Statliga myndigheter

SLU Artdatabanken arbetar nära statliga myndigheter, bland annat Naturvårdsverket, Havs-och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen, alltid med frågor som rör biologisk mångfald. Uppdragen kan vara både små och stora, och till exempel handla om att ta fram underlag för beslut, rådgivning eller att agera datavärd för artfakta.

Stöd till att genomföra EU:s regelverk

SLU Artdatabanken tar fram vägledningar och ekologiska underlag för arter och naturtyper som regleras inom EU på uppdrag av t.ex. Naturvårdsverket. Vi arbetar till exempel med med den regelbundna statusrapporteringen av art- och habitatdirektivet (Artikel 17) samt fågeldirektivet (Artikel 12). Vi deltar också i flera arbetsgrupper på EU-nivå. T.ex. har vi varit engagerade i Östersjökonventionens (Helcom) arbete med att ta fram en rödlista för arter och naturtyper i Östersjön.

Stöd till länsstyrelser

SLU Artdatabanken stödjer länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald på flera olika sätt. T.ex. genom att arbeta med uppföljning av skyddade områden, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och åtgärdsprogram. Dessutom ordnar vi - tillsammans med länsstyrelserna - seminarier om olika ämnen t.ex. naturtypsbestämning, bevarandemål och målindikatorer.

Stöd till arbetet med åtgärdsprogram

Arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett viktigt verktyg inom naturvårdsarbetet och ett sätt att försöka stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige. SLU Artdatabanken stödjer arbetet - som i huvudsak sker på länsstyrelsenivå - på olika sätt, t.ex. med rådgivning och expertstöd. Läs mer om åtgärdsprogram för hotade arter.

Svarar på remisser

SLU Artdatabanken svarar fortlöpande på remisser från olika myndigheter och departement. Vi får därigenom möjlighet att lämna synpunkter på förslag som berör våra uppdrag inom biologisk mångfald. 

Datavärdskap Naturdata

Datavärdskap ska ge bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Uppdraget "Naturdata: arter och landskap innebär ansvar för leveranskontroll, lagring och presentation av data och är ett uppdrag från Naturvårdsverket.

 

Publicerad: 05 april 2022 - Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se
Loading…