På gång inom Svenska artprojektet

Senast ändrad: 11 juni 2024

Just nu pågår ett stort antal vetenskapliga projekt med bidrag från Svenska artprojektet. Utöver det hålls löpande kurser och evenemang.

Pågående forsknings- och inventeringsprojekt

dha 2023-250 Taxonomi och fylogeni hos släktet Rinodina i Fennoskandien. Taxonomy and phylogeny of the genus Rinodina in Fennoscandia: Måns Svensson, Uppsala universitet. Projektet kommer i första hand att revidera artavgränsningar och nomenklatur för fennoskandiska arter av släktet Rinodina, eller krimmerlavar, med fokus på icke-stenväxande arter. I andra hand siktar projektet på att klargöra släktestillhörigheten hos arterna, utveckla förståelsen för deras utbredning och ekologi, samt göra en användarvänlig bestämningsnyckel för alla fennoskandiska Rinodina-arter. Metoden integrerar morfologiska, kemiska och molekylära data.

dha 2023-249 En molekylär-taxonomisk omstöpning av det vanliga men förbisedda basidsvamps-tryffel-släktet Hymenogaster i och utanför Sverige. A molecular-taxonomic reappraisal of the overlooked basidiomycete truffle genus Hymenogaster in Sweden and beyond: Henrik Nilsson, Göteborgs universitet. Hymenogaster är ett svampsläkte som visat sig ha mycket stor, hittills okänd artdiversitet. Projektet tar sig an flera frågor gällande nya arter, släktets avgränsning, geografiska utbredning och ekologiska sammanhang. Detta doktorandprojekt planerar att hantera såväl morfologi som molekylära metoder, använda DNA-sekvensering av både jord och fruktkroppar, samt arbeta med både nyinsamlat material och herbariematerial.

dha 2023-248 Systematik och integrativ taxonomi av Monogenea parasiterande fiskar i Sverige. Systematics and integrative taxonomy of Monogenea parasitising fishes of Sweden: Chahinez Bouguerche, Naturhistoriska riksmuseet. Monogenea – sugmaskar som parasiterar på fiskar – är huvudfokus i projektet som bland annat ska titta på artsammansättning i den skandinaviska faunan. Provtagning görs i både sötvatten och marina miljöer i Sverige.  Morfologiska och molekylära data ska kombineras för att studera artavgränsning och värd-parasitförhållanden.

dha 2023-247 Smaltripsar (Thysanoptera: Thripidae) i Sverige med särskilt fokus på tripsfaunan i våtmarker. The Thripidae (Thysanoptera) of Sweden with special focus on wetland thrips fauna: Emma Wahlberg, Naturhistoriska riksmuseet. Projektet fortsätter forskningen om mångfalden av svenska tripsar (Thysanoptera), där stora kunskapsluckor fortfarande finns. Tripsar är mycket små insekter, och många tripsarter lever ett undanskymt liv. Arbetet ska fokusera på familjen Thripidae, även kallade smaltripsar, och involverar bland annat fältarbete, DNA-streckkodning och fotografering.

dha 2022-209 Diversitet hos Acoelomorpha i svenska vatten. Diversity of Acoelomorpha in Swedish waters: Ulf Jondelius, Naturhistoriska riksmuseet. Acoelomorpha (ädelstensmaskar och tvåstensmaskar) är havslevande maskar som tillhör den artrika och vanligt förekommande meiofaunan. Doktorandprojektet ska bland annat beskriva nya arter, analysera evolutionärt släktskap och revidera klassificeringar inom gruppen.

dha 2022-208 Anthoathecata hydrozoer i svenska vatten, HYDROINS. Anthoathecate hydrozoans in Swedish waters, HYDROINS: Thomas Dahlgren, Göteborgs universitet. Klassen Hydrozoa kan beskrivas som de äkta maneternas (Schyphozoa) lite mindre kända släktingar, även om nästan hundra Hydrozoa-arter har rapporterats i svenska vatten. Genom fältinventeringar och undersökningar av museisamlingar ska doktorandprojektet sammanställa en uppdaterad lista över svenska arter, bidra till en referenssamling på Göteborgs Naturhistoriska museum samt konstruera identifieringsverktyg i form av morfologiska beskrivningar och DNA-streckkoder.

dha 2022-207 En kartläggning av Auriculariales och Sebacinales i Sverige. A survey of Auriculariales and Sebacinales in Sweden: Viacheslav Spirin, Göteborgs universitet. Projektet syftar till att kartlägga artmångfalden inom två grupper av gelésvampar, Auriculariales och Sebacinales. Prover av fruktkroppar från olika typer av skogar ska studeras i mikroskop och lämpliga delar av DNA kartläggas. Inom projektet planeras också besök av platser där DNA från jordprover tagna i andra undersökningar visar att det finns okända arter som man ännu inte lyckats samla fruktkroppar av.

dha 2021-127 Det holistiska exemplaret: en revision av finglansstekelsläktena Oomyzus och Quadrastichus (Hymenoptera: Eulophidae), med data från morfologi och hela genomet. The holistic specimen: a revision of the genera Oomyzus and Quadrastichus (Hymenoptera: Eulophidae) including morphology and genomes: Niklas Wahlberg, Lunds universitet. Ett doktorandprojekt med fokus på parasitstekelfamiljen finglanssteklar (Eulophidae). Arbetet syftar till att utröna släktskap och beskriva nya arter genom att använda en kombination av morfologi och modern genetik.

dha 2021-126 Integrativ taxonomi hos arktisk-boreala buskformiga påskrislavar (Stereocaulon) i Sverige: S. alpinum/paschale och S. evolutum/saxatile komplexen. Integrative taxonomy of Arctic-boreal fruticose Stereocaulon in Sweden: resolving the S. alpinum/paschale and S. evolutum/saxatile species complexes: Alica Kosuthova, Naturhistoriska riksmuseet. Projektet syftar till att reda ut taxonomin för påskrislavar av släktet Stereocaulon genom att utnyttja många olika sorters datakällor inklusive DNA hos organismer som lever i symbios med varandra.

dha 2021-125 Nordiska Dacrymycetaceae utan söljor: enastående men outforskad mångfald. Nordic Dacrymycetaceae without clamps: outstanding yet unexplored diversity: Juan Carlos Zamora, Uppsala universitet. Gelésvampar (i familjen Dacrymycetaceae) är vanliga nedbrytare i den nordiska svampfloran, men bland de svåraste att bestämma till art. Projektet går ut på att reda ut taxonomin hos några närstående arter och därmed även beskriva ett antal nya arter. I projektet ingår fältarbete, molekylärt arbete och publiceringsstöd.

dha 2021-124 Diversitet och taxonomi hos Macrobiotidae (Tardigrada) i Sverige. Diversity and taxonomy of Macrobiotidae (Tardigrada) in Sweden: Sarah Atherton, Naturhistoriska riksmuseet. Fokus för projektet är en familj av björndjur (Macrobiotidae). Projektet är tänkt att resultera i beskrivning av nya arter och data om deras utbredning och ekologi samt en uppdaterad klassificering för gruppen som troligen är mer artrik än vad som är känt idag.

dha 2021-123 Artmångfald i Atheliales. Species diversity in Atheliales: Martin Ryberg, Uppsala universitet. Ett post doc-projekt om svampar i ordningen Atheliales, och framför allt om spindelskinn. Både morfologi och DNA kommer att användas för att klassificera och beskriva arter där kunskapsläget nu är oklart och bristfälligt.

dha 2020-232 Bred insamling av Mesostigmata i museer och genom fältinsamling, samt DNA-streckkodning, för att öka kunskapsstatus om svenska kvalster samt, uppbyggning av framtidig taxonomisk expertis. Broad-scaled museum and fieldwork sampling, and DNA barcoding, with focus on poorly known Mesostigmata. Increasing the knowledge of Swedish mites and competence building of future taxonomic expertise: Kjell Arne Johanson

dha 2020-231 Taxonomiska problem bland ”heterobasidiomyceter” i Skandinavien, främst i Sverige. Taxonomic problems in selected ”heterobasidiomycetes” in Scandinavia, primarily in Sweden: Mats Wedin 

dha 2020-230 Analys av dold diversitet hos svenska bryum-mossor. Uncovering hidden diversity in Swedish Bryum (Bryophyta): Nils Cronberg

dha 2020-229 Mångfald och utbredning av Archaeorhizomycetes i Sverige. Diversity and distribution of Archaeorhizimycetes in Sweden: Veera Tuovinen/Anna Rosling

dha 2019-221 Svenska klämbaksteklar i släktet Diadegma (Hymenoptera, Ichneumonidae): upptäcksfärd i det okända: Seraina Klopfstein

dha 2019-218 Vridvingar i Sverige – en dubblering av artstocken att förvänta: Johannes Bergsten

dha 2019-7 Vridvingar i Sverige - en dubblering av artstocken att förvänta: Johannes Bergsten

 

Pågående bidrag till nätverkande aktiviteter

dha 2023-195 Stiftelsen Station Linné. Workshop: Sveriges alla insekter!

dha 2023-194 Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen. Forskningsresa 2024

dha 2023-192 Angarngruppen. Workshop i artkunskap vid Angarnsjöängen, Vallentuna kommun

dha 2023-187 Uppsala Linneanska trädgårdar. Fördjupad kärlväxtfloristik för inventerare och studentamanuenser

 

Pågående stöd till biologiska samlingar

dha 2019-231 Göteborgs naturhistoriska museum. Registrering, koordinatsättning, uppordning, tvåvingar (entomologi). Registrering, koordinatsättning, uppordning, svenska steklar (entomologi). Registrering, koordinatsättning spindeldjur (zoologi). Marina blötdjur, dataregistering, kooordinatsättning, poster i våtsamling (zoologi). Marina blötdjur, dataregistrering, koordinatsättning, etikettering, torra skal samt specialist marina blötdjur (zoologi). Registrering, koordinatsättning, taxonomi land- och sötvattensmollusker (zoologi).

dha 2019-230 Virtuella herbariet. Samordnad registrering, koordinatsättning, drift av söksida och fortsatt mapping mot Dyntaxa (sökande från Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala)

dha 2019-229 Lunds universitet. Huvudansvar för databaser och digitalisering (botanik). Huvudansvar för nyaccession och digitalisering av mossor och lavar (botanik). Registrering och fotografering i historiska samlingen (entomologi). Individregistrering av prioriterade insektsgrupper (entomologi). Kvalsterregistrering (zoologi).

dha 2019-228 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Dataläggning och samlingsvård för svampar och övriga kryptogamer, taxonomisk kompetens i mykologi.

dha 2019-227 Umeå universitet. Parasitsvampar med mera.

dha 2019-226 Station Linné. Vård och administration. Sortering Diptera.

dha 2019-225 Uppsala universitet, Evolutionsmuseet. Taxonomisk kompetens lavar. Santessons checklista över lavar och lavparasiter. Inkorporera Växtbios samlingar. Entomologiska samlingars väl och ve.

dha 2019-224 Naturhistoriska riksmuseet. Skydd, bearbetning och skötsel av svampherbariet. Etikettering, uppdatering av nomenklatur, omorganisering och dataregistrering av stora samlingar av steklar. Digitalisering av de viktigaste entomologiska samlingarna av dåligt kända grupper. Digitalisering och förädling, kräftdjur. Arbete med kryptogamsamlingen.

dha 2019-20 Biologiska museet, Lunds universitet. Huvudansvar för databaser och digitalisering (botanik). Huvudansvar för nyaccession och digitalisering av mossor och lavar (botanik). Registrering och fotografering i historiska samlingen (entomologi). Individregistrering av prioriterade insektsgrupper (entomologi). Kvalsterregistrering (zoologi). 
 

Foto i bildknapp till denna sida: © Mari Jönsson/SLU Artdatabanken