På gång inom Svenska artprojektet

Senast ändrad: 19 oktober 2022

Just nu pågår ett stort antal vetenskapliga projekt med bidrag från Svenska artprojektet. Utöver det hålls löpande kurser och evenemang.

Pågående forsknings- och inventeringsprojekt

dha 2021-127 Det holistiska exemplaret: en revision av finglansstekelsläktena Oomyzus och Quadrastichus (Hymenoptera: Eulophidae), med data från morfologi och hela genomet. The holistic specimen: a revision of the genera Oomyzus and Quadrastichus (Hymenoptera: Eulophidae) including morphology and genomes: Niklas Wahlberg, Lunds universitet. Ett doktorandprojekt med fokus på parasitstekelfamiljen finglanssteklar (Eulophidae). Arbetet syftar till att utröna släktskap och beskriva nya arter genom att använda en kombination av morfologi och modern genetik.

dha 2021-126 Integrativ taxonomi hos arktisk-boreala buskformiga påskrislavar (Stereocaulon) i Sverige: S. alpinum/paschale och S. evolutum/saxatile komplexen. Integrative taxonomy of Arctic-boreal fruticose Stereocaulon in Sweden: resolving the S. alpinum/paschale and S. evolutum/saxatile species complexes: Alica Kosuthova, Naturhistoriska riksmuseet. Projektet syftar till att reda ut taxonomin för påskrislavar av släktet Stereocaulon genom att utnyttja många olika sorters datakällor inklusive DNA hos organismer som lever i symbios med varandra.

dha 2021-125 Nordiska Dacrymycetaceae utan söljor: enastående men outforskad mångfald. Nordic Dacrymycetaceae without clamps: outstanding yet unexplored diversity: Juan Carlos Zamora, Uppsala universitet. Gelésvampar (i familjen Dacrymycetaceae) är vanliga nedbrytare i den nordiska svampfloran, men bland de svåraste att bestämma till art. Projektet går ut på att reda ut taxonomin hos några närstående arter och därmed även beskriva ett antal nya arter. I projektet ingår fältarbete, molekylärt arbete och publiceringsstöd.

dha 2021-124 Diversitet och taxonomi hos Macrobiotidae (Tardigrada) i Sverige. Diversity and taxonomy of Macrobiotidae (Tardigrada) in Sweden: Sarah Atherton, Naturhistoriska riksmuseet. Fokus för projektet är en familj av björndjur (Macrobiotidae). Projektet är tänkt att resultera i beskrivning av nya arter och data om deras utbredning och ekologi samt en uppdaterad klassificering för gruppen som troligen är mer artrik än vad som är känt idag.

dha 2021-123 Artmångfald i Atheliales. Species diversity in Atheliales: Martin Ryberg, Uppsala universitet. Ett post doc-projekt om svampar i ordningen Atheliales, och framför allt om spindelskinn. Både morfologi och DNA kommer att användas för att klassificera och beskriva arter där kunskapsläget nu är oklart och bristfälligt.

dha 2020-232 Bred insamling av Mesostigmata i museer och genom fältinsamling, samt DNA-streckkodning, för att öka kunskapsstatus om svenska kvalster samt, uppbyggning av framtidig taxonomisk expertis. Broad-scaled museum and fieldwork sampling, and DNA barcoding, with focus on poorly known Mesostigmata. Increasing the knowledge of Swedish mites and competence building of future taxonomic expertise: Kjell Arne Johanson

dha 2020-231 Taxonomiska problem bland ”heterobasidiomyceter” i Skandinavien, främst i Sverige. Taxonomic problems in selected ”heterobasidiomycetes” in Scandinavia, primarily in Sweden: Mats Wedin 

dha 2020-230 Analys av dold diversitet hos svenska bryum-mossor. Uncovering hidden diversity in Swedish Bryum (Bryophyta): Nils Cronberg

dha 2020-229 Mångfald och utbredning av Archaeorhizomycetes i Sverige. Diversity and distribution of Archaeorhizimycetes in Sweden: Veera Tuovinen/Anna Rosling

dha 2020-228 Mångfalden inom svenska rörtripsar (Thysanoptera: Phlaeothripidae), med mitokondriell avgränsning och identifiering av tripsarter. The Swedish diversity of the thrips family Phlaeothripidae (Thysanoptera), and mitochondrial delimitation and identification of thrips species: Emma Wahlberg

dha 2019-221 Svenska klämbaksteklar i släktet Diadegma (Hymenoptera, Ichneumonidae): upptäcksfärd i det okända: Seraina Klopfstein

dha 2019-220 Svenska InsektsInventeringsProjektet (SIIP): Dave Karlsson

dha 2019-219 Taxonomi och systematik hos digena sugmaskar som är parasiter av svenska fiskar: Oleksandr Holovachov

dha 2019-218 Vridvingar i Sverige – en dubblering av artstocken att förvänta: Johannes Bergsten

dha 2019-13 Tryfflar, underjordiska svampar i Sverige: Ellen Larsson

dha 2019-12 Svenska Malaisefälleprojektet: Dave Karlsson

dha 2019-9 Taxonomisk och faunistisk studie av skandinaviska Pipunculidae: Mihaly Földvari

dha 2019-7 Vridvingar i Sverige - en dubblering av artstocken att förvänta: Johannes Bergsten

dha 2017-102 Systematik hos dåligt kända marina nematoder i klassen Chromadorea i Sverige: Oleksandr Holovachov

dha 2016-206 Taxonomin hos lecideoida lavar i Fennoskandien: Måns Svensson

Pågående bidrag till nätverkande aktiviteter

dha 2022-169 Björksoppen Svampförening Västerbotten. Mykologiveckan 2023 i Västerbotten

dha 2022-168 Uppsala Svampklubb. Mykologiveckan 2022 i Uppsala – Överföring av kunskap och uppbyggnad av kompetens om identifiering och inrapportering av svamparter

dha 2022-167 Uppsala Svampklubb. Framtagning av filmserie om DNA-sekvensering av svampar på amatörnivå

dha 2022-166 Svampkonsulenternas Riksförbund. Riksträff 2022 Svampkonsulenternas Riksförbund

dha 2022-165 Stiftelsen Station Linné. Workshop: Sveriges alla insekter!

dha 2021-182 Naturskolan i Lund. Ökad biologisk mångfald på skolgården

dha 2021-181 Stockholms Svampvänner. Kalkbarrskogar i Norrtälje kommun

dha 2021-180 Skydda Skogen. Artkunskapskurser

dha 2020-300 Västsvenska entomolog klubben. Strandlevande skalbaggar på marina strandängar i Bohuslän. Medelsförvaltare: Göteborgs naturhistoriska museum

dha 2020-299 Entomologiska Föreningen i Uppland. Kunskapsöverbryggning inom entomologi, artbestämning i grupp. Medelsförvaltare: SLU Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi

Pågående stöd till biologiska samlingar

dha 2019-231 Göteborgs naturhistoriska museum. Registrering, koordinatsättning, uppordning, tvåvingar (entomologi). Registrering, koordinatsättning, uppordning, svenska steklar (entomologi). Registrering, koordinatsättning spindeldjur (zoologi). Marina blötdjur, dataregistering, kooordinatsättning, poster i våtsamling (zoologi). Marina blötdjur, dataregistrering, koordinatsättning, etikettering, torra skal samt specialist marina blötdjur (zoologi). Registrering, koordinatsättning, taxonomi land- och sötvattensmollusker (zoologi).

dha 2019-230 Virtuella herbariet. Samordnad registrering, koordinatsättning, drift av söksida och fortsatt mapping mot Dyntaxa (sökande från Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala)

dha 2019-229 Lunds universitet. Huvudansvar för databaser och digitalisering (botanik). Huvudansvar för nyaccession och digitalisering av mossor och lavar (botanik). Registrering och fotografering i historiska samlingen (entomologi). Individregistrering av prioriterade insektsgrupper (entomologi). Kvalsterregistrering (zoologi).

dha 2019-228 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Dataläggning och samlingsvård för svampar och övriga kryptogamer, taxonomisk kompetens i mykologi.

dha 2019-227 Umeå universitet. Parasitsvampar med mera.

dha 2019-226 Station Linné. Vård och administration. Sortering Diptera.

dha 2019-225 Uppsala universitet, Evolutionsmuseet. Taxonomisk kompetens lavar. Santessons checklista över lavar och lavparasiter. Inkorporera Växtbios samlingar. Entomologiska samlingars väl och ve.

dha 2019-224 Naturhistoriska riksmuseet. Skydd, bearbetning och skötsel av svampherbariet. Etikettering, uppdatering av nomenklatur, omorganisering och dataregistrering av stora samlingar av steklar. Digitalisering av de viktigaste entomologiska samlingarna av dåligt kända grupper. Digitalisering och förädling, kräftdjur. Arbete med kryptogamsamlingen.

dha 2019-20 Biologiska museet, Lunds universitet. Huvudansvar för databaser och digitalisering (botanik). Huvudansvar för nyaccession och digitalisering av mossor och lavar (botanik). Registrering och fotografering i historiska samlingen (entomologi). Individregistrering av prioriterade insektsgrupper (entomologi). Kvalsterregistrering (zoologi).