Biologisk mångfald på agendan − dags att agera

Senast ändrad: 02 mars 2022

Naturvården står inför stora utmaningar. Samtidigt ökar vår kunskap om arterna och tillståndet för vår natur. Det har kommit många statusrapporter den senaste tiden men hur omsätter vi all kunskap i praktiken? Eftersom samhällets ansträngningar uppenbarligen inte har varit tillräckliga måste vi ställa oss frågan vad naturvården och andra delar av samhället behöver göra.

Välkommen att delta i diskussionen om svensk natur samt klimatförändringar i relation till biologisk mångfald.

Flora- och faunavård 2021, 17-18 mars


I Sverige är många utredningar och beslut uppe på bordet och nya globala mål ska sättas. Under konferensen kommer vi att redovisa tillståndet i den svenska naturen, diskutera klimatförändringar i relation till biologisk mångfald, prata om förutsättningar, utmaningar och framtid. Konferensen tar upp det mest aktuella i svensk naturvård. Vi sätter helt enkelt biologisk mångfald på agendan.

I år sker konferensen genom en eventplattform som gör det möjligt att interagera, möta utställare och se seminarier på distans genom sin webbläsare. Allt för att konferensen även i år ska vara ett relevant mötesforum för naturvårdare.

 

Se föredragen nedan i länken "video" samt talarnas presentationer som pdf.

17 mars

Moderator är Max Landergård (Detaljerat program här)

08.00 Lobbyn öppnar
Anslut via länk och mingla med andra deltagare

08.55 Musikinslag (video)
Tonsatt spinnare från albumet Arter.

09.00 Välkommen! (video)
Max Landergård

09.02 Inledning (video)
Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Knutson Wedel, rektor för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Tillståndet i naturen (video, pdf)
Hur är tillståndet i den svenska naturen? SLU Artdatabanken ger en samlad bild utifrån resultaten i den nya rödlistan, Sveriges rapportering enligt EU:s naturvårdsdirektiv (artikel 17 i art- och habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet och förordning om invasiva arter samt en test av Living planet index för svenska arter.
Lena Tranvik, Chef program naturvård SLU Artdatabanken

En offensiv naturpolitik (video)
Per Bolund, Klimat och miljöminister

Mingel, utställning och rolig video "När skogen är ditt kontor"

Biologisk mångfald i skogsutredningen (video, pdf)
Om skogsutredningens förslag att ta fram ”Handlingsprogram för biologisk mångfald i skogen.
Tommy Ek, biolog vid Naturvårdsverket och utredningssekreterare vid Skogsutredningen

Vad krävs av skogsbruket under kommande decennium? (video, pdf)
Vad kommer att dyka upp på agendan inom skogsbruk och naturvård de närmaste 10 åren? Behovet av alternativ och nytänkande är stort för att lätta upp de låsningar som finns mellan olika intressenter. Centralt är diversifiering i planerings-, avverknings- och avsättningsmodeller där markägarna har stora möjligheter att ge förslag på och pröva nya modeller.
Lena Gustafsson, Professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Paneldiskussion om skog (video)
Tommy Ek, Lena Gustafsson och Sten Nilsson

Lunch
Mingel och utställning

 

Framtida förutsättningar och utmaningar för naturvården i odlingslandskapet (video, pdf)
Hur kommer framtida förutsättningar i samhälle och klimat påverka hur vi tänker om naturvård i odlingslandskapet. Eller hur kan bevarandearbetet stärkas för att undvika missriktade konflikter?
Jan Bengtsson, Professor vid institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöförbättringar för att bevara biologisk mångfald i akvatiska miljöer  (video, pdf)
Restaurerings/rehabiliteringsåtgärder i vattendrag med syfte att bevara biologisk mångfald, och hur ett förändrat klimat påverkar sådana åtgärder.
Roland Jansson, lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Mingel, utställning och rolig video "När du har Taco-AW"

Har naturen rättigheter? (video, pdf)
Är det möjligt att åstadkomma ett paradigmskifte för att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter? Rapport från en växande global rörelse för juridiska rättigheter för naturen.
Pella Thiel, ordf End Ecocide Sweden, sakkunnig i FN:s Harmony with Nature Programme.

Framtidens naturvård (video, pdf)
Hur bör naturvården förändras som svar på klimatförändringar? En sammanfattning av vad forskare har föreslagit i den vetenskapliga litteraturen.
Thomas Ranius, Professor i naturvårdsbiologi, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Avslutning (video)
Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet

15.00-16.00 Mingel och utställning

 

18 mars

Workshop Framtidens Naturvård    (Detaljerat program)

Hur bör naturvården anpassas till framtidens förutsättningar och utmaningar som till exempel klimatförändringar? Uppdelade i olika teman diskuterar vi direkta och indirekta effekter och vad det kommer att innebära för den praktiska naturvården.

I det första passet diskuterar vi vad som borde göras men inte görs och varför det inte görs.

I pass två byter vi frågeställning och pratar rödlista, ekologisk kompensation respektive fynddata, i parallella grupper.

 

8.00 Lobbyn öppnar
Koppla upp dig och mingla med deltagare

8.30 Gemensam inledning
Johan Samuelsson och Thomas Ranius

08.50 Parallella sessioner 1.
Framtidens naturvård och hur bör den anpassas till klimatförändringar?

Diskussion i fyra grupper: Skog, Odlingslandskap, Fjäll, Akvatisk.
1) Vad gör vi mest idag? 2) Vad är det viktigaste som borde göras men inte görs? 3) Vad utgör hindret för det och kan man avvärja det på något sätt?


10.25-10.45 Paus

10.45 Parallella sessioner 2:

10.45-12.00 Diskussion om rödlistan. Hur används den inom naturvården? Vilken kringinformation om rödlistade arter saknas och finns det behov av fler analyser?
10.45-12.00 Ekologisk kompensation. Presentation från intervjustudie kring tillämpning i Sverige och utvärdering internationellt. Diskussion kring nuvarande och framtida tillämpning.
10.45-13.00 Från observatör till naturvård. Artdatabanken reder ut begreppen. Korta föredrag och diskussion.

Dagen avslutas klockan 12 respektive 13 beroende på grupp.

Bakgrundsinformation värt att ta del av innan konferensen:

Genomgång 2021 av Skogsutredningens förslag.

CBMs Mångfaldskonferens 2019 om resultaten från IPBES.

 

.