Tidigare konferenser

Senast ändrad: 09 februari 2024

Flora- och faunavårdskonferensen är en populär träffpunkt och inspirationskälla för naturvårdare i Sverige. Vi önskar att konferensen ska vara en mötesplats dit alla som arbetar med naturvård, vare sig de är verksamma professionellt eller ideellt, vill återkomma regelbundet.

2023 - Den gröna ryggraden - en dag om EU och svensk naturvård

2022 - Knärot, björktrast, rosenticka – att använda rapporterade data i naturvården

2021 - Biologisk mångfald på agendan – dags att agera

2020 - Framskjuten till 2021

2019 - Titta på konferensen: Natur i förvandling - främmande arter och naturvård

2018 - Titta på konferensen: För ett rikare odlingslandskap 

2017 - Titta på konferensen: Många syns inte men finns ändå! 

2016 - Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst

2015 - Den röda tråden i naturvården

2014 - En dag vill vi höra: Det gjorde ni bra!

2013 - Gränslös naturvård

2012 - Från källa till hav

2011 - Vägar framåt - skogslandskap i förändring

2010 - Biologisk mångfald 2010 - var står vi?

2009 - Från nationalromantik till EU-politik

2008 - En rik natur - värden att lämna vidare

2007 - Att kommunicera värdet av natur

2006 - Naturvård i vatten

2005 - En ny rödlista och en föränderlig tid

2004 - Mål och verklighet för biologisk mångfald

2003 - Kunskap om biologisk mångfald

2002 - Naturvårdsstrategi för Sverige. Vad händer i skogen?

2001 - Naturvårdens framtid i ett europeiskt perspektiv

2000 - Om tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige – hot, behov av åtgärder, möjligheter. Artbevarande i nytt perspektiv. Ny rödlista för Sverige.

1999 - Prioriteringar i Bevarandearbetet.

1998 - Från kunskap till handling

1997 - Specialtema: Fem år efter Rio. Hur går vi vidare? Kan vi lära oss av de goda exemplen?

1996 - Specialtema: Den biologiska mångfalden i ett internationellt perspektiv. VÄRLDEN - EU - NORDEN - SVERIGE - RIO - WASHINGTON - BERN.

1995 - Specialtema: Mål och medel för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald – Halvtidsrapport från fem myndigheters arbete med ett regeringsuppdrag

1994 - Specialtema: Våtmarker, sjöar och vattendrag

1993 - Specialtema: Biotoper för hotade arter

1992 - Specialtema: jordbrukslandskapet