Expertkommittén limniska evertebrater

Senast ändrad: 15 mars 2024

I expertkommittén för limniska evertebrater arbetar fem experter med att analysera tillståndet för denna variationsrika organismgrupp. Omkring 200 av dem är för närvarande rödlistade.

Ryggradslösa djur i svenska sötvatten är en enormt mångformig grupp, från mycket små djurplankton, centimeterstora insekter och deras larver, till musslor som kan nå mer än 15 centimeters längd. De är ekologiskt mycket viktiga som nedbrytare, föda för fisk, filtrerare av stora vattenvolymer och flera andra ekosystemfunktioner. Genom ett stort spann av tålig/känslighet för olika miljöfaktorer är de också viktiga som miljöindikatorer och kan berätta om ett vatten är drabbat av övergödning, låga syrgasförhållanden eller försurning. 

brunt snäckskal under vatten. Foto

Bithynia tentaculata stor snytesnäcka. En sötvattenssnäcka som bedöms inom rödlistningen och kategoriserats som Livskraftig LC. Foto: Jonas Roth

Kommitténs medlemmar 2021-2025:

Ulf Bjelke är organismgruppsansvarig för limniska evertebrater på SLU Artdatabanken, och samordnar arbetet med rödlistning och fakta om arterna. Disputerade på betydelsen av biologisk mångfald av nedbrytare för ekosystemprocesser i sjöar. Kontaktperson för generella frågor om den svenska rödlistan.

Stefan Lundberg är limnolog och har under många år varit verksam som naturvårdsintendent vid Naturhistoriska riksmuseet. Han arbetade där även med miljöutredningar, åtgärdsprogram för hotade arter och miljöövervakningsuppdrag. Driver idag ett naturkonsultföretag inom Vattenakademien. Mångkunnig och arbetar med såväl olika grupper av sländor som med mollusker och andra limniska grupper. Har även koordinerat utgivningen av flera handböcker om mångfalden av insekter i Sverige. Fälthandboken om ”Trollsländor i Sverige” är en av dem.

Ted von Proschwitz är docent vid Göteborgs naturhistoriska museum. Sveriges ledande expert på sötvattens- och landmollusker. Utöver arbetet med rödlistning för närvarande anlitad av Artdatabanken för att ta fram heltäckande information om lungsnäckor i syfte att publiceras digitalt på Artfakta.se samt i bokserien Nationalnyckeln.

Jonas Roth är expert på land- och sötvattensmollusker. Fotograf vars molluskbilder finns på Artfakta.se samt i den kommande nationalnyckeln om lungsnäckor. Har konstruerat de svenska bestämningsnycklarna för dessa grupper.

Göran Sahlén är lektor vid Högskolan i Halmstad. Nationell och internationell expert på trollsländor. Utöver forskning och den svenska rödlistan så medverkar han aktivt i IUCN:s rödlistning av trollsländor på Euroepisk och global nivå.

Jan-Erik Svensson är senior forskare och docent i ekologisk zoologi. Har även mångårig erfarenhet av miljöövervakning. Medverkar i expertkommittén framför allt för att bidra med information och fakta om sötvattenslevande småkräftdjur.

Fakta:

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal engagerade privatpersoner, yrkesverksamma naturvårdare och expertkommittéer arbetar vi för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614