Hur mår våra marina kustmiljöer?

Senast ändrad: 08 januari 2024
Betesmark med får i förgrunden hav och himmel. Foto

Kusten lockar mycket människor med många olika intressen som alla ska samsas. Trycket på miljön är därför stort och både miljömålsutredningen och slutsatserna vid rapporteringen av art- och habitatdirektivet visar att många naturtyper vid kusten är hotade. Rödlistan 2010 visar också att andelen rödlistade arter vid kusten är större än i andra landskapstyper. Det är alarmerande eftersom en stor del av vår biodiversitet är knuten till kusten.

De största hoten

På en större skala är det största hotet exploateringen som trängt undan många naturtyper och arter. De arealer av naturtyper och livsmiljöer som finns kvar är också fragmenterade och utsatta för slitage, muddring, övergödning, igenväxning, konkurrerande främmande arter och klimatförändringar. Förändringarna inom jordbruket under det senaste seklet, med bland annat ändrad eller upphörd hävd, har orsakat och fortsätter orsaka förluster av naturtyper och arter.


Kontaktinformation

Per Toräng, naturtypsansvarig: odlingslandskapet, marina kustmiljöer
SLU Artdatabanken
 
per.torang@slu.se, 018-671544

Anders Jacobson, naturtypsansvarig: odlingslandskapet, marina kustmiljöer
SLU Artdatabanken
, 018-672479