Naturvårdspriset 2000 till lysande föredöme

Senast ändrad: 02 november 2017

ArtDatabankens naturvårdspris tilldelades 10 maj 2000 greve Carl Piper för en av de mest omfattande frivilliga naturvårdssatsningarna som skett i landet av en privatperson. Satsningarna har skett av eget intresse och med ett äkta och ärligt engagemang.

Carl Piper förvaltar markerna inom Högestads och Kristinehovs fideikommiss (ca 1 % av hela Skånes yta) på ett enastående sätt i syfte att åstadkomma, inte bara bevarandet av den biologiska mångfalden på markerna utan framförallt att restaurera och möjliggöra uppbyggande av livskraftiga populationer och ekosystem. Detta sker integrerat med bevarande av kulturhistoriska värden, viltvård och hänsyn till lokalbefolkning och friluftsliv. Allt inkluderat i en långsiktigt hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling i markerna där Carl inte bara planerar i decennier framåt i tiden utan även i sekler.

Det är oerhört imponerande att se de genomgripande satsningar som görs för att ersätta stora delar av granskogarna med lövskogar och det nätverk av kärr, sumpskogar och bäckar som sparas på ett föredömligt sätt i ett landskapsekologiskt tänkande. Ett stort antal våtmarker har restaurerats. Maskinparker, bränslehantering etc håller högsta miljöstandard. Viltstammen på markerna förvaltas på ett föredömligt.

I syfte att utföra naturvårdsåtgärderna på ett så bra sätt som möjligt bjuder Carl regelbundet in en miljögrupp med olika experter inom fauna- och flora som används som bollplank. Carl har låtit utföra en förstärkt nyckelbiotopinventering på markerna och även inkluderat ytterligare naturområden i inventeringen samt andra artinventeringar, exempelvis groddjur. Carl har naturligtvis certifierat markerna enligt FSC, men är även ansluten till PFSC.

Det är en glädje för ArtDatabanken att få tilldela Carl Piper naturvårdspriset år 2000 och därigenom kunna lyfta fram honom som ett lysande föredöme för alla som äger eller förvaltar mark i Sverige.

Prismotivering

"För en av de mest omfattande frivilliga naturvårdssatsningarna som skett i Sverige av en privatperson. Satsningarna har skett av eget intresse och med ett äkta och ärligt engagemang."