Naturvårdspriset 2010 för landskapets naturvärden

Senast ändrad: 01 november 2017

Naturvårdspriset 2010 gick till professor emerita Margareta Ihse som under sin livsgärning gjort en enastående insats för den biologiska mångfalden.

Margareta Ihse har träget lyft fram det svenska landskapets betydelse för den biologiska mångfalden. Detta har mycket av hennes forskning också inriktats på. Som forskare har hon främst varit verksam på Stockholms universitet vid institutionen för Naturgeografi och kvartärgeologi. Hon har under lång tid kombinerat forskning, undervisning, förmedling av kunskap till omvärlden och ett starkt samhällsengagemang på ett sätt som är beundransvärt, föredömligt och synnerligen berömvärt.

Många av Margareta Ihses forskningsresultat har fått en viktig praktisk tillämpning inom naturvården. Vegetationskarteringen över hela fjällkedjan byggde helt på Margaretas metodik. Margaretas metodutveckling inom flygbildstolkning spelade också en stor roll för den Nationella ängs- och hagmarksinventeringen.

Hennes forskning om våtmarkernas försvinnande från landskapet har också starkt bidragit till att de idag har fått ett starkt skydd i stora delar av landet.

– Margareta har som få andra forskare fått se sina resultat komma till praktisk tillämpning inom naturvård och samhällsplanering. Hon har varit en ständigt aktiv och framgångsrik ambassadör för flora och fauna inte minst i jordbrukslandskapet. Även om Margareta inte är mer än nybliven pensionär så måste man karakterisera henne som ”den svenska naturvårdens grand old lady”, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken SLU.

Prismotivering

"Professor emerita Margareta Ihse har gjort enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden genom att med stor integritet som forskare aktivt kommunicerat sina forskningsresultat till beslutsfattare. Hon har också tagit aktiv del i samhällsdebatten och tagit strid för naturen och den biologiska mångfalden med kraft och tydlighet. Hennes insatser har lett till skydd för många våtmarker och tack vare hennes forskning och metodutveckling inom flygbildstolkningen har vi idag unika underlag om landskapets naturvärden".