Naturvårdspriset 2014 för våtmarksarbete

Senast ändrad: 01 november 2017

Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Priset mottogs av Peter Feuerbach och John Strand, två innovativa våtmarksbyggare som leder verksamheten och båda har gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige.

John Strand, disputerad inom limnologi (sötvattensekologi), har specialkompetens inom vattenväxter. Peter Feuerbach är agronom och specialist på projektuppbyggnad och anläggningsfrågor.  

En stor del av de våtmarker vi en gång hade har dikats ut. Detta har missgynnat många växt- och djurarter. Genom att anlägga våtmarker kan vi delvis få tillbaka dessa naturliga reningsverk och viktiga biotoper i ett levande odlingslandskap.

– Det våtmarksarbete som Peter Feuerbach och John Strand bedriver är en uppvisning i hållbar markanvändning. De visar att det är möjligt att på små jordbruksarealer utveckla stora miljötjänster som gynnar artmångfalden både på land och i vattnet, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Motiveringen lyder:
"För ett nyskapande våtmarksarbete som utvecklar framtidens landsbygd under ledning av två innovativa våtmarksbyggare: Peter Feuerbach och John Strand. Deras idéer, engagemang och förmåga att dela med sig av sin kunskap inspirerar både myndigheter och markägare att göra insatser som värnar vattenberoende organismer och som motverkar övergödning. Genom tillämpad forskning och metodutveckling genomför de med stor professionalitet våtmarksprojekt i naturens tjänst. De är själva livs levande ekosystemtjänster!"