Naturvårdspriset 2024 går till Lena Gustafsson

Senast ändrad: 02 maj 2024
Kvinna med röd tröja håller i en bukett blommor och en prisstatyett. Foto

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2024 går till Lena Gustafsson för hennes enastående förmåga att vara enande kraft inom den konfliktfyllda skogsdebatten. Trots många obekväma sanningar har hon lyckats med den svåra uppgiften att vara en viktig och uppskattad kunskapsförmedlare både inom naturvård och skogsbruk. Med stor lyhördhet och integritet har hon navigerat i det skogspolitiska landskapet och kämpat för en skogsdebatt med fokus på lösningar.

Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi, har genom sitt arbete med att ta fram kunskapsunderlag om skogen skapat förutsättningar för en bättre naturvård. Hon har fungerat som en neutral kunskapskälla, fri från egna värderingar och personliga åsikter, samtidigt som hon i ett konfliktfyllt forskningsområde sagt ifrån när hon tyckt att det varit nödvändigt.

Lenas enastående insats för bevarande av biologisk mångfald utgörs av hennes förmåga att verkligen vilja förstå olika behov och perspektiv för skapa lösningsorienterade samtal utifrån sina forskningsresultat. Trots hennes ofta obekväma sanningar har hon med en forskares integritet fortsatt vara en objektiv kunskapsförmedlare.

– Det betyder mycket att få detta pris eftersom det är ett erkännande av att det vi forskare gör uppskattas av omvärlden. Jag är också väldigt glad att just jag uppmärksammas eftersom mina resultat inte alltid är bekväma för naturvården. Jag ser det som en stor styrka att man ser att kunskap och evidens är viktigt i sig och att man är öppen för nya insikter, säger Lena.

Lena Gustafsson, som redan på 1970-talet slogs av hur polariserad debatten om skogen var, har vigt sitt liv åt att skapa ett bättre kunskapsunderlag om skogen. Hon är inte förkämpe för skogsbruket men inte heller miljöaktivist utan har ägnat ett helt yrkesliv åt att forska och kommunicera om skogen för att ge den biologiska mångfalden en ärlig chans. Hon har gjort flera kunskapssammanställningar riktade till skogsbruket och naturvården.

Insikten om skogens mångfald fick hon redan vid 25-års ålder när hon inventerade skog åt länsstyrelsen. Hon har sett hur konflikten om skogen förflyttats från att människor protesterade mot avverkningar och kalhyggen i sina närområden till att idag kanalisera frågan om äganderätt och självbestämmande. Lena kämpar för en skogsdebatt med fokus på lösningar. Hon tror på att hitta nya innovativa lösningar och anser att en avgörande lösning för framtidens skogsbruk är en ändrad syn på skogens roll. Hon tror på idéen att avkastningskravet för det statliga skogsbolaget Sveaskogs bör slopas och att de som Sveriges största skogsägare istället fick i uppdrag att sköta skogarna på nya sätt som gynnar olika ekosystemtjänster. Genom att ta fram rekreationslandskap, viltlandskap i balans, alternativa avverkningsformer och innovativa sätt att restaurera skogar för en ökad biologisk mångfald skulle det svenska skogsbruket ge eko i världen.

 De svenska skogarnas framtid är ett konfliktfyllt område där ekonomiska, miljömässiga eller sociala värderingar ofta styr debatten. I det läget är forskning och vetenskaplig reflektion särskilt viktig. Jag är därför väldigt glad att naturvårdspriset i år går till Lena Gustafsson. Hon har varit en oerhört viktig kunskapsförmedlare för många som arbetar med skog. Hennes forskning och engagemang för att hitta lösningar som gynnar biologisk mångfald har varit mycket värdefulla, säger Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken.

Prisutdelningen skedde på Ultuna campus i Uppsala, i samband med Flora- och faunavårdskonferensen 24 april 2024.

Motivering:

Lena Gustafsson har med outtröttligt engagemang och stor integritet varit en enande kraft inom ett konfliktfyllt forskningsområde. Hon har på ett trovärdigt sätt rört sig gränslöst mellan olika världar och på så sätt kunnat förmedla ny kunskap om biologisk mångfald för en bättre naturvård i skog. Genom att vara genuint intresserad av att förstå olika perspektiv har hon skapat förutsättningar för en kreativ och lösningsorienterad diskussion, fri från egna värderingar och personliga åsikter, samtidigt som hon har sagt ifrån när hon tyckt att det varit nödvändigt. Trots ofta obekväma sanningar har hon lyckats vara en viktig och uppskattad kunskapsförmedlare om naturvård i skog.

Fakta:

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. 

SLU Artdatabanken vill genom priset främja arbete med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt inspirera till fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.


Kontaktinformation