Naturvårdspriset 2007 för mångbottnat naturvårdsarbete

Senast ändrad: 01 november 2017

En mer omfattande och varierad karriär inom naturvård och arbete för att bevara den biologiska mångfalden än Mats Segnestams får man leta efter. Hans insatser spänner över arbete inom ideella såväl nationella som internationella organisationer, inom statlig miljövård, inom undervisning för allmänhet och på universitet, som författare och fotograf och som producent av radio- och TV program m m.

Mats Segnestam tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2007: för mycket betydelsefulla insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden genom ett livslångt och framgångsrikt arbete som naturvårdare, opinionsbildare och författare, med unik förmåga att kommunicera och inspirera andra. Med stor initiativrikedom och handlingskraft har han byggt upp viktiga verksamheter som haft avgörande betydelse för miljön – såväl nationellt som internationellt.

Slå vakt om miljön, bevara omistliga naturvärden och verka för en bättre framtid för människor i Sverige och internationellt har varit Mats Segnestams ledord i nästan fem decennier.

– Mats Segnestams positiva engagemang har aldrig sviktat och han har stöttat och inspirerat många andra människor till insatser. De verksamheter han har byggt upp har bara vuxit sig starkare över tiden och de har lagt grunden till mycket av det natur- och miljövårdsengagemang som en yngre generation nu har med sig, menar Björn Risinger, styrelseordförande för ArtDatabanken SLU.

Hans gärning under de första yrkesverksamma decennierna i Svenska naturskyddsföreningen förknippas med en epok då en modern natur- och miljövårdsorganisation av folkrörelsekaraktär etablerades i Sverige och då ett internationellt miljövårdssamarbete började. Hans nuvarande gärning vid Sida har skett i en tid då svenskt och internationellt utvecklingssamarbete mer och mer anpassats till ett miljövårdstänkande och hållbar utveckling. Han har lyft fram de samhälleliga kopplingarna mellan art- och ekosystembevarande å ena sidan och de ekonomiska, sociala och politiska utvecklingsfrågorna å den andra. Han har, sammantaget, mer än många, bidragit till att skapa förutsättningar för den biologiska mångfaldens bevarande och hållbara nyttjande.

Mats Segnestam var under många år verksam i ledande positioner inom Svenska naturskyddsföreningen, vilken till stor del tack vara hans insatser blev en modern natur- och miljövårdsorganisation. Under hans tid ökade medlemsantalet från ca 30 000 till 160 000. Han breddade verksamheten från naturskydd till miljövård, men såg samtidigt till att bevarandet av den biologiska mångfalden var central i föreningens verksamhet. Exempelvis drev han tidigt diskussioner om bildandet av marina reservat i Sverige. Han initierade viktiga artprojekt som Projekt Havsörn, Pilgrimsfalk och Varg – vilka haft en stor betydelse för att rädda kvar dessa arter i landet. Mats Segnestam såg till att SNF:s arbete internationaliserades och var 1974 med och startade EEB – de europeiska miljöorganisationernas samarbetsorganisation. Han skapade Naturräddarfonden och skrev och initierade en stor mängd pedagogiskt material för barn, skola och vuxna, vilket han presenterade i skrift, radio och TV.

Mats Segnestam innehade under många år åtskilliga viktiga positioner inom centrala internationella naturvårdsorganisationer t ex som programchef inom IUCN, WWF, ICBP (numera Birdlife International), miljöarbetsgruppen inom OECDs biståndskommitté och nätverket Environment Liaison Centre International. I alla dessa sammanhang har biologisk mångfald hört till det som lyfts fram genom hans försorg. I såväl IUCN som ICBP introducerade han tankar om kopplingarna mellan den bredare miljöförstöringens sociala, ekonomiska och politiska orsaker som är nödvändiga att göra för att kunna påverka art- och biotopbevarande.

Han har skrivit eller varit medförfattare till ett stort antal viktiga, i vissa avseenden epokgörande, policydokument och rapporter på miljö- och utvecklingsområdet, t.ex. en nordisk rapport till Brundtlandkommissionen och en skrift för Sida, “Miljö och Fattigdom”. Han har medverkat vid tillkomsten av World Conservation Strategy och var på regeringens uppdrag en av tre författare till rapporten “Hållbart Bistånd – det svenska biståndet efter UNCED”.

Sedan 1988 är Mats Segnestam miljöchef på Sida och han har i den positionen mycket starkt påverkat vårt svenska biståndsarbete och fört in miljön som en helt ny dimension i detta arbete. Han har lett Sidas miljöarbete på ett sådant sätt att Sverige nu har en världsledande position när det gäller stöd till hållbar utveckling. Segnestam har sett till att bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden fått en central roll i detta arbete. Ett uttryck för det är hans initiativ att tillskapa SwedBio, placerat vid CBM vid SLU i Uppsala.

 

Naturvårdspriset delades ut till Mats Segnestam den 2 maj 2007 av miljöminister Andreas Carlgren vid ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård.