Naturvårdspriset 2023 till två orädda och mycket kunniga skogsbiologer

Senast ändrad: 03 maj 2023
Två män tar emot pris. Foto

Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen och dess biologiska värden. De har båda vigt sina liv åt att ge naturen ett ansikte, en röst och inte minst ett eget värde. Deras engagemang och insatser för att skydda och bevara intakta, artrika och levande skogsekosystem känner inga gränser.

Få personer har en sådan kännedom om våra skogar och deras biologiska värden som Johan Nitare och Sebastian Kirppu. Med insikten om alla arters lika värde vill de inspirera och lära ut till alla som vill lyssna. Deras utgångspunkt är att fler människor måste lära sig mer om arter och deras ekologi för att förstå deras värde och därmed respektera värdet av alla arters liv.

Med naturvårdsaspekten och artbevarande i fokus tar de sig an den utmanande uppgiften att säkra den långsiktiga överlevnaden av de kvarvarande gammelskogarna i Sverige.

Sebastian har genom sitt inventeringsarbete många gånger åstadkommit konkret förändring. Som att få Värmlands största sammanhängande naturskogsområde skyddat som reservat, den tidigare avverkningshotade Havsvalladalen.

 – Att tilldelas det här priset är ett erkännande för mitt engagemang för skogsekosystemet och dess biologiska mångfald. Det känns skönt att få ett sådant stöd då det innebär att jag inte behöver våndas över skitsnack om och påhopp mot mig som kommer från meningsmotståndare. Det här priset ger mig energi till att fortsätta stå upp för biologisk mångfald genom att inventera avverkningshotade skogar, granska skogsbolagens efterlevnad av lagar och certifieringsregler men också att hålla föreläsningar och kurser och på så sätt medvetandegöra fler människor om skogens ekologi. Jag tror och hoppas att ju mer kunskap människor har desto större chans att vi kan skapa förändring till det bättre. Det måste till om vi ska bevara biologisk mångfald och hjälpa klimatet och ge våra barn och barnbarn en någorlunda fin framtid, säger Sebastian Kirppu.

Johan har genom metodiken ”nyckelbiotopsinventering”, som han arbetat fram, haft en mycket stor inverkan på det naturvårdsarbete som under flera decennier genomförts i skogslandskapet. Nyckelbiotopsinventeringen har blivit känd som en av världens mest omfattande nationella satsningar på kunskap om skogens biologiska värden.

 – Jag har aldrig fått något ”pris” från naturvårdssidan, bara en ”guldkvist” från skogsbruket, så det är givetvis mycket hedrande att motta SLU Artdatabankens naturvårdspris. Annars är jag inte mycket för priser, då det bästa priset är den mångfald vi lyckas bevara och vårda för framtiden, säger Johan Nitare.

Både Johan och Sebastian uppfyller med råge alla de kriterier som SLU Artdatabanken vill främja med naturvårdspriset: bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.

– Jag är väldigt glad att kunna dela ut SLU Artdatabankens naturvårdspris till både Johan och Sebastian. Båda har förekommit flitigt bland de nomineringar vi får in till priset. Det är pristagare som väcker känslor eftersom skogen väcker känslor, och deras gedigna och faktabaserade arbete är ovärderligt för att vi ska lyckas bevara skogens biologiska mångfald, säger Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken.

Prisutdelningen sker på Ultuna campus i Uppsala, i samband med Flora- och faunavårdskonferensen 26 april.

 

Motiveringar:

Sebastian Kirppu har vigt sitt liv åt att sprida kunskap om skogen och dess biologiska värden. Med ett till synes outtröttligt engagemang arbetar han för att rädda de sista skyddsvärda naturskogarna. Få har lika stor kunskap om våra skogar som han och genom en ovanligt modig rättframhet och vilja att debattera ger Sebastian naturen den röst den själv inte har. Inget forum är för litet och med stor passion gör han svåra frågor begripliga för många. Tack vare Sebastian har många skogar och de arter som lever där fått leva vidare.

 

Under mer än 30 år har Johan Nitare verkat för att kartlägga, dokumentera och sprida kunskap om biologisk mångfald i det svenska skogslandskapet. Johan har lyckats med den svåra uppgiften att på ett trovärdigt, pedagogiskt och praktiskt tillämpbart sätt förklara ekologiska forskningsresultat, så att de har kunnat komma till praktisk tillämpning på bred front inom svenskt skogsbruk. Johans Nitares insatser för naturvården i skogen har varit långt större än vad som rymts inom hans tjänst. Hans insatser för bevarande av biologisk mångfald i skogslandskapet har gett ovärderliga förutsättningar som vi nu har att förvalta.

Fakta:

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas varje år ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förste pristagare var Nils Dahlbeck, 1997. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen. 

Genom priset vill SLU Artdatabanken främja och motivera till fortsatt arbete med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper samt uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom området.


Kontaktinformation