Naturvårdspriset 2015 till nätverk

Senast ändrad: 01 november 2017

ArtDatabankens naturvårdspris år 2015 tilldelas Trunstagruppen för arbetet med att restaurera Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun. Gruppen har sedan 2005, under ledning av Ulf Swenson, med stor energi, kompetens, entusiasm och tusentals arbetstimmar genomfört restaureringar. Resultatet har gynnat den biologiska mångfalden samtidigt som man har skapat ett tätortsnära naturområde med stor skönhet. Genom guidade visningar och information har Ulf inspirerat invånarna att upptäcka området, som kan ge många fina naturupplevelser.

Arbetet har utförts i nära samverkan med Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen. Trunstagruppen består av ett tiotal personer som har utfört restaureringen och därmed gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden i området. Åtgärderna har gjorts med ideellt arbete, den lokala naturvårdsatsningen LONA, samt medel från Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen och Alsike Fastighets AB. 

Genom att röja och öppna upp hagmarken samt gräva ut Trunsta träsk har en mosaik av buskmarker, örtrika hagar, klarvattenytor och småöar skapat ett naturskönt område på cirka 30 hektar. På en höjd intill träsket har ett fågeltorn uppförts för observationer av rastande och häckande fåglar. Träsket sjuder numera av en mångfald av fåglar, inte minst en skrattmåskoloni.

Situationen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är allvarlig. Drygt hälften av Sveriges rödlistade arter – framför allt skalbaggar, fjärilar och kärlväxter – har anknytning till jordbrukslandskapet, och för en tredjedel är anknytningen viktig. Arterna är främst bundna till örtrika gräsmarker, som hotas av bl.a. igenväxning och förändrad markanvändning. Förlusterna av gräsmarker har varit omfattande under det senaste seklet. Det gör pristagarnas arbete extra relevant i dagsläget.

– Förlusten av värdefulla marker måste hejdas och skötseln förbättras. I ett längre perspektiv krävs att vi restaurerar fler igenväxta marker och återskapar ett varierat jordbrukslandskap, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Lokalt engagemang kombinerat med åtgärder i långt större skala behövs för att vi ska uppfylla viktiga miljökvalitetsmål som levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och minskande övergödning från omgivande åkermarker. Varken riktade naturvårdsinsatser eller olika typer av ersättningsmarker, t.ex. vägkanter, kan ensamma vända den nedåtgående trenden för jordbrukslandskapets biologiska mångfald, fortsätter Lena Sundin Rådström.

För arbetet med att restaurera Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun. Gruppen, särskilt Ulf Swenson och Josefin Edling, har sedan 2005 med stor energi, kompetens, entusiasm och tusentals arbetstimmar genomfört restaureringar. Resultatet har gynnat den biologiska mångfalden samtidigt som man har skapat ett tätortsnära naturområde med stor skönhet. Genom guidade visningar och information har Ulf inspirerat invånarna att upptäcka området, som kan ge många fina naturupplevelser.