Arbetstid, ledighet, frånvaro

Senast ändrad: 16 mars 2023
Korsade fötter i svarta sandaler vilar på gräs. Foto

Flextid, restid, övertid, mertid, sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet, tjänstledighet m.m.

Arbetstid

Denna information gäller arbetstagare med s.k. kontorsarbetstid. Arbetstid regleras i lokalt kollektivavtal. SLU:s arbetstagare (med kontorsarbetstid) har fast arbetstid med vinter- och sommartid i kombination med flexibel arbetstid. Flextiden dvs. den tid under vilken man valfritt får börja och sluta sitt arbete är 06.00-09.00 och 15.00-19.00. Övrig tid är fast då man ska vara på arbetsplatsen, bortsett från lunchtid. Fast arbetstid definieras till 09.00-10.30 samt 13.30-15.00. För medarbetare med distansavtal gäller detta endast dagar då medarbetaren arbetar på arbetsplatsen. 

Enligt SLUs regelverk skall avstämning av arbetstid göras månadsvis. Vid avstämning får plustiden inte överstiga 40 timmar och minustiden inte understiga 10 timmar. Plustid får efter överenskommelse med chef tas ut som ledighet under den fasta tiden (dvs. 09.00-15.00). Tid utöver den fasta tiden ingår i flexramen (där det inte behöver överenskommas med chef).

Arbetstidsförkortning

Följande arbetsdagar är alltid förkortade:
• trettondagsafton 4 timmar
• skärtorsdag 2 timmar
• valborgsmässoafton 4 timmar
• dag före alla helgons dag 4 timmar
Arbetstidsförkortningen är automatiskt inlagd i UBW tidredovisning. 

För de år där nationaldagen 6 juni infaller på en helgdag flyttas ledigheten till en annan dag. Datum för ledigheten meddelas från personalavdelningen.

Övertid

Övertidsarbete ska vara beordrat i förväg av enhetschef muntligen, skriftligen eller på blankett för beordrad övertid. Övertid utgår för arbetsuppgift som inte går att utföra under ordinarie kontorsarbetstid eller om berörd enhetschef bedömer att arbete utöver ordinarie arbetstid måste utföras. 

Övertid kan vara enkel eller kvalificerad. Enkel övertid utbetalas för tid utöver ordinarie arbetstid som inte anses som kvalificerad övertid. Kvalificerad övertid utbetalas 22.00-06.00 måndag-torsdag och efter 19.00 fredag eller dag före helgdag fram till 07.00 måndag eller påföljande vardag. 

Ersättning kan ges i form av kompensationsledighet eller i pengar. Vilket som väljs ska vara överenskommet med enhetschef i förväg.

Övertid redovisas i ERP (tidigare UBW) tidsredovisning genom att man anger den kod som styr vad det är för övertid och om man vill spara den eller ta ut i pengar. Övertid får uppgå till högst 150 timmar/år. 

Mertid

Mertid utbetalas till den som jobbar deltid tills motsvarande heltidsarbetstid har uppnåtts. 

Mertid redovisas i ERP tidsredovisning genom att man anger den kod som styr att det är mertid och om man vill spara den eller ta ut i pengar. Mertid får inte överstiga 175 timmar per kalenderår.

Restid

Tjänsteresor ska i möjligaste mån göras på kontorsarbetstid under flextidsramen kl. 06.00 – 19.00 och räknas då som vanlig arbetstid.

Tjänsteresor mellan kl. 19.00 – 06.00 ska vara beordrade av chef och i första hand ersättas i pengar (varje restidstimme ger 0.5 tim. i ersättning). Efter överenskommelse med chef kan restiden ersättas i kompensationsledighet där en restidstimme ger 0,5 tim. ledig tid.

Om sovplats på tåg eller båt betalas av arbetsgivaren utgår ingen ersättning varken i pengar eller i tid för perioden kl. 22.00 – 06.00.

Restid ersätts för max 8 tim/dygn och redovisas i ERP.

Sjukfrånvaro

Om du blir sjuk ska du anmäla det till närmaste chef och till Natalie Håkansson per mejl. Om du har semester när du blir sjuk måste du alltid anmäla från första dagen för att ha rätt att avbryta din semester och byta mot sjukfrånvaro. När du kommer tillbaka efter sjukdom ska du friskskriva dig i Primula och registrera tiden i UBW tidredovisning.

Läkarintyg krävs från 8:e sjukdagen (gäller även vid semester) som skickas till din chef samt till Natalie Håkansson. Om du blir deltidssjukskriven under pågågende långtidssjukskrivning, meddela lönespecialist Beatrice Arvidsson via mejl.

Om din sjukdom inte kan styrkas med ett läkarintyg så bedöms din frånvaro som ogiltig, och sjuklön betalas inte ut. De första 14 dagarna du är sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar anmäler lönespecialisten detta till Försäkringskassan och du söker sjukpenning via Mina sidor på Försäkringskassan.

Semester

Ansökan om semester gör du via Primula självservice. Semester beviljas av din enhetschef. Endast hela dagar kan tas ut. 20 dagar per år måste tas ut (gäller även föräldralediga) och du får ha max 30 dagar sparade vid årets slut. Om du inte kunnat utnyttja din semester på grund av t.ex. sjukdom, och har fler än 30 sparade semesterdagar, betalas de överskjutande dagarna ut året därpå i februari-mars. Läs mer om semester och ledigheter

Föräldraledighet

Som förälder har du rätt till ledighet både innan och efter barnets födelse. När barnledighet ska väljas i Primula självservice är det viktigt att välja rätt ledighetsform. Vid samtliga ledighetsformer ska barnets födelsedatum anges i meddelanderutan. Är barnet ännu inte fött, ange beräknat datum och komplettera efter födseln med personnumret.

Tjänstledighet

  • Förfrågan om tjänstledighet som överstiger en vecka ska göras 3 månader i förväg till respektive enhetschef. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger och tjänstledigheten ”kan ske utan olägenhet för verksamheten”.
  • Enhetschefen tar upp frågan i ledningsgruppen (LG) som har möte en gång per vecka. Där undersöks om tjänstledighet ”kan ske utan olägenhet för verksamheten”.
  • Enhetschef ger muntligt besked till medarbetaren.
  • Om tjänstledighet tillåts ska medarbetaren omedelbart ansöka om tjänstledighet i Primula, där ansökan godkänns formellt.
  • Verksamhetsstöd ändrar tjänstgöringsgrad i Agresso tidredovisning för den aktuella perioden.

Ovanstående gäller inte för föräldraledighet eller tjänstledighet för prövande av annan tidsbegränsad statlig tjänst om högst två år. Förfrågan för dessa ställs till respektive enhetschef och medarbetaren har i dessa fall rätt till ledighet[1]. Formell ansökan måste alltid göras i Primula. Därefter ändrar verksamhetsstöd tjänstgöringsgrad i Agresso tidsredovisning. 

[1] För tjänstledighet för annan statlig tjänst krävs att medarbetaren har en tillsvidareanställning.

Barntillsyn

Används efter 360 dagar när föräldralönen från SLU är slut. T.ex. när man jobbar deltid eller enskilda dagar. när de 360 dagarna är slut.

Föräldralön barn födda fr.o.m. 070401 yngre än 1,5 år

10 % av lönen betalas ut i 360 dagar. Jobbar man deltid räknas varje dag som ett tillfälle.

Föräldralön barn födda fr.o.m. 070401 äldre än 1,5 år

För barn äldre än 1.5 år, används om man inte har förbrukat sina 360 dagar.

Pappa 10 dagar vid födelse

10 dagar ledighet för pappa/partner vid barnets födelse. Lägg endast in arbetsdagar. För tio dagar i sträck blir det två ärenden á 5 dagar vardera.

VAB, tillf. fp/sjukt barn, vård av sjukt barn

Används när barnet är sjukt. Du anmäler VAB per mejl till Natalie Håkansson och din närmaste chef. Kom ihåg att ange barnets personnummer.