Externfinansiering

Senast ändrad: 10 februari 2023

SLU har beslutat om riktlinjer för hantering av externfinansierade ansökningar och kontrakt/avtal. Riktlinjerna beskriver hur ansökan ska upprättas, vem som har behörighet att underteckna ansökan och kontrakt, regler för ärendehantering mm. På medarbetarwebben finns även praktiska anvisningar som är viktiga att ta del av inför ansökan till bidrags- och uppdragsgivare.

SLUs ansökningskalkyl för bidragsansökningar ska alltid användas till ansökningar. Kalkylen är framräknad för varje enhet/institution inom SLU eftersom varje enhet/institution har sin egen unika påslagsprocent.

I kontrakt med bidrags- uppdragsgivare regleras villkor för bidraget /uppdraget bl.a. fakturering.

Vid mindre uppdrag som t ex medverkan i konferens eller föreläsning kan överenskommelse ske vi mejl. Generellt timpris vid denna typ av medverkan kan vara 800 kr per timme.

I vissa fall är det lämpligt att SLU Artdatabankens medarbetare deltar i externa aktiviteter utan att debitering sker. Även insatser av obetydlig omfattning bör ske utan debitering. Råder osäkerhet ska medarbetare samråda med chefen för SLU Artdatabanken innan uppdraget genomförs.

(Här kan du läsa om PLUS, SLU:s projekt 2020/2021 för att införa systemet PLUS som erbjuder ett systemstöd för SLU:s institutioner i deras arbete med planering och uppföljning av forskningsprojekt. Systemet PLUS är, när det är fullt utbyggt, en sammanhållen lösning för planering och uppföljning.)

 


Kontaktinformation

Birgitta Westerlund, Ekonom

SLU Artdatabanken; 018-67 25 25