Arbetsmiljö

Senast ändrad: 16 mars 2023
Mus sitter på hallonkvist. Foto

Det är viktigt att du som arbetar på SLU Artdatabanken mår bra både i kropp och knopp.

Ergonomi

Som anställd är det viktigt att du har en bra arbetsplats. Behöver du hjälp med en översyn av din arbetsplats, eller är det något ergonomiskt hjälpmedel som du saknar, prata med din programchef.

Bildskärmsglasögon

Har du behov av arbetsglasögon kan du få dem bekostade/delvis finansierade av arbetsgivaren. För att få det behöver du en rekvisition innan du går vidare till optiker enligt avtal. Här hittar du mer information om bildskärmsglasögon. Om du själv lägger in beställningen i Proceedo ska konteringen vara 9110020, 95191125. För hjälp med Proceedo kontakta verksamhetsstöd.

Distansarbete

Distansarbete kan vara aktuellt om det innebär en förbättring av förhållande för båda parter. Tillfälligt arbete är tillåtet max 2 dagar i följd och ska godkännas av programchef. Vid särskilt viktiga arbetsinsatser kan längre hemarbete beviljas. Du ska meddela på dörrtavlan att du arbetar hemifrån samt vilket telefonnummer du nås på. Om telefonen inte vidarekopplas hem måste den hänvisas. 

Vid återkommande distansarbete måste en överenskommelse om arbete på distans skrivas mellan dig och din programchef. Du står för eventuell lokalhyra men ska erbjudas den utrustning som arbetsuppgifterna på distansarbetsplatsen kräver.

Företagshälsovård

Vid arbetsrelaterade besvär kan du kontakta företagshälsan. Tidiga insatser leder till hållbara arbetsplatser och en god arbetsmiljö.

SLU använder företagshälsan för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, samt för att återgå till arbetet efter sjukskrivning genom arbetsanpassning och rehabilitering. Falck är leverantör av företagshälsa på alla SLU-orter utom Skara, Lysekil och Visby. 

Läs mer om företagshälsan på SLU.

Anmäla arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada är arbetsgivaren (prefekt eller motsv) ansvarig för att skadan omedelbart anmäls till Arbetsmiljöverket och SLU Säkerhet. Detsamma gäller vid allvarliga tillbud. Här hittar du mer information om dina försäkringar hos SLU.

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen består av chef för SLU Artdatabanken, representant från Saco, ST, skyddsombudet och representanter från varje yrkeskategori. Syftet är att ha regelbunden dialog om frågor rörande arbetsmiljö, säkerhet och lika vilkor, viktigare förändringar av arbetet, organisationsfrågor, verksamhetens utveckling produktionsmässigt och ekonomiskt. Samverkansgruppen träffas en gång i månaden. Protokoll finns att läsa på Sharepoint i mappen Samverkan.

Arbetsgruppen för social arbetsmiljö

Består av representanter från varje program och samordnas av den administrativa chefen. Gruppens uppdrag är att aktivt verka för en god social arbestmiljö och motverka kränkande särbehandling. Den ska operativt bistå ledningsgruppen med förslag till mål för organisatorisk och social arbetsmiljö, samt med förslag till lika villkors plan och bistå vid genomförande av beslutade årgärder.

Lika villkor

SLU Artdatabanken har en egen plan för lika vilkor där gruppen för social arbetsmiljö ger förslag till åtgärder och i viss mån även bidrar till genomförandet av dessa. Se även NJ-fakultetens arbete med lika villkor

Kränkande särbehandling

SLU Artdatabanken ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt i vår verksamhet.

Om du upplever dig kränkt eller sexuellt trakasserad, anteckna när, var och hur det sker.

Ta kontakt med din programchef eller skyddsombud Johan Liljeblad 018-67 22 43 eller Henrik Thurfjell 018-67 26 17. Du kan också kontakta Previa.

För information om kränkande särbehandling samt om diskriminering och trakasserier