Budskapsplattform

Senast ändrad: 10 oktober 2022

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum som (tillsammans med andra) skapar förutsättningarna för en levande natur.

Ramberättelse

Naturen är fantastisk. Naturen utgör den väv av biologisk mångfald som ligger till grund för alla arters välmående. Det är viktigt att vi förstår dess avgörande betydelse, så att den bevaras och används på ett hållbart sätt. Tillsammans behöver vi skapa de bästa förutsättningarna för en levande natur.

Förlusten av biologisk mångfald är akut. Därför har Sverige, och de allra flesta andra länderna i världen, enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt. På SLU Artdatabanken tar vi detta uppdrag på stort allvar.

På SLU Artdatabanken arbetar vi med att kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Med hjälp av ett stort antal amatörbiologer och yrkesverksamma naturvårdare arbetar vi outtröttligt för att samla in och analysera data om Sveriges arter och naturtyper. Tillsammans bidrar vi till en hållbar förvaltning av naturresurser och arbetar för en rik och känd natur.

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum och en del av SLU: ett universitet i internationell toppklass som fokuserar på själva grundstenarna för vår existens.

Huvudbudskap

SLU Artdatabanken producerar och tillgängliggör kunskap till nytta för naturvård och biologisk mångfald.

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum som (tillsammans med andra) skapar förutsättningarna för en levande natur.

Standardformulering

Artdatabanken

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data om tillståndet i naturen samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus.

SLU Artdatabanken tillhandahåller tjänsterna Artfakta (samlad artinformation) och Artportalen (rapporteringssystem för artobservation). Sedan 2002 har vi regeringsuppdraget Svenska artprojektet där målet är att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om Sveriges alla flercelliga växter, svampar och djur. Tillsammans med expertkommittéer tar vi fram Sveriges rödlista (en bedömning över arterna tillstånd).

Artportalen

Artportalen är ett system för inrapportering och sökning av artobservationer i Sverige. Systemet är öppet och används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner.

Artportalen är ett viktigt verktyg för naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem.

Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.

Artportalen är öppen för alla som vill rapportera och söka bland de 83 miljoner (maj 2021) fynduppgifterna.  

Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och finansieras till stor del av Naturvårdsverket.

Unik samverkan för en effektivare naturvård

Rapportörerna finns runt om i landet och består till största delen av glada amatörer och hängivna ideellt arbetande personer, men också av naturvårdstjänstemän, forskare och andra som i tjänsten genererar fynduppgifter för arter. Tillsammans utgör de hela grunden för Artportalen. Genom deras engagemang och arbetsinsats skapas en unik och för svensk naturvård mycket värdefull kunskapsbank för vår svenska flora och fauna.

Genom att en så stor mängd observationer av både vanliga och ovanliga arter finns samlade på ett och samma ställe kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in, samtidigt som framtida hot kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid.

Folkbildning och Citizen Science

Artportalen bidrar även till ett ökat intresse för arter och ökar ofta användarnas kunskaper kring arter, vilket förhoppningsvis kan leda till ökat intresse och förståelse för naturvård och artbevarande. Genom att göra det roligt att dela med sig av sina artobservationer hoppas vi att fler vill ge sig ut och i naturen för att leta, hitta och rapportera i Artportalen – och därmed också bidra till en bättre naturvård. Citizen science när den är som bäst!

Exempel på kommunikation

Texterna är exempel på hur våra kärnvärden kan tolkas när vi pratar med vår omgivning. De är alltså inga ”raka översättningar” av våra kärnvärden. Meningen är inte att alla texter vi skriver ska spegla alla våra kärnvärden – det är vår totala kommunikation som ska förmedla den kompletta bilden. Se alltid till att något av kärnvärdena finns med i den kommunikation du skapar. Använd formuleringarna som inspiration när du skapar egna texter eller låna dem rakt av. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

På SLU Artdatabanken är vi både modiga och nyfikna. Vi är inte rädda för att ifrågasätta gamla sanningar och testar gärna nya vägar.

Vår kunskap som grundar sig på vetenskap och som vi tar fram med ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. 

Vi engagerar oss i aktuella frågor som rör biologisk mångfald. För att verkligen göra skillnad arbetar vi både teoretiskt och praktiskt.

Tillsammans med dig som rapporterar producerar vi kunskap till nytta för naturvård och biologisk mångfald.

För SLU Artdatabanken är samverkan viktig för en hållbar, levande och bättre värld.

Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Vill du rädda mångfalden?
Rapportera fynd till Artportalen så hjälper du oss i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

Naturen behöver fler xxxx.
Bli rapportör! SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum som samlar data om (Sveriges) arter och naturtyper för att göra prognoser för den svenska biologiska mångfalden.


Rapportera mera
All data om arter och naturtyper skapar underlag för en bevarad biologisk mångfald.

Världen behöver mer kunskap.
Genom att en stor mängd observationer av både vanliga och ovanliga arter finns samlade på ett och samma ställe kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in, samtidigt som framtida hot kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid.

Vem som helst kan rapportera 
Genom att rapportera fynd skapas en mycket värdefull kunskapsbank för vår svenska flora och fauna.

Rapportera mer
Alla fynd som rapporteras till Artportalen utgör en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem.


Kontaktinformation